คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์Name TH :  ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
Name EN :  Assistant Professor Vithinut Phakphonhamin
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

น้ำพร สถิรกุลName TH :  อ.น้ำพร สถิรกุล
Name EN :  Namporn Sathirakul
Name JP :  ナムポ―ン 

 

อาจารย์ :

ธันยมัย เจียรกุลName TH :  ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล
Name EN :  Assistant Professor Tanyamai Chiarakul, Phd.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

นันทชัย สาสดีอ่องName TH :  อ.นันทชัย สาสดีอ่อง
Name EN :  Mr. Nantachai Sasadeeong
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

เอิบ พงบุหงอName TH :  ดร.เอิบ พงบุหงอ
Name EN :  Oeb Pongbungor, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

บุญญาดา นาสมบูรณ์Name TH :  อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Name EN :  Boonyada Nasomboon, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

อัชญา กล้าเวชName TH :  อ.อัชญา กล้าเวช
Name EN :  Miss. Achaya Klavaech
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

วุฒิพงษ์ ปะวะสารName TH :  อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Name EN :  Wuttipong Pawasarn
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์Name TH :  วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์
Name EN :  -
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

เพ็ญพิมล วิไลรัตน์Name TH :  อ.ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน์
Name EN :  Phenpimon Wilairatana, Ph.D
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

วุฒิ สุขเจริญName TH :  รศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
Name EN :  Associate Professor Wut Sookcharoen, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ดวงดาว โยชิดะName TH :  อ.ดร.ดวงดาว โยชิดะ
Name EN :  Duangdao Yoshida, Ph.D.
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved