คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์Name TH :  ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
Name EN :  Assistant Professor Vithinut Phakphonhamin
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

สุชีรา นวลทองName TH :  อ.สุชีรา นวลทอง
Name EN :  Sucheera Naunthong
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

น้ำพร สถิรกุลName TH :  อ.น้ำพร สถิรกุล
Name EN :  Namporn Sathirakul
Name JP :  ナムポ―ン 

 


อาจารย์ :

ภัชริการ์ นวนทองName TH :  อ.ภัชริการ์ นวนทอง
Name EN :  Phatcharika Naunthong
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

นันทชัย สาสดีอ่องName TH :  อ.ดร.นันทชัย สาสดีอ่อง
Name EN :  Nantachai Sasadeeong, D.B.A.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

เอิบ พงบุหงอName TH :  อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ
Name EN :  Oeb Pongbungor, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

บุญญาดา นาสมบูรณ์Name TH :  ผศ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Name EN :  Assistant Professor Boonyada Nasomboon, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์Name TH :  อ.ดร.วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์
Name EN :  Wannapol Suphaskuldamrong, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อัชญา กล้าเวชName TH :  อ.อัชญา กล้าเวช
Name EN :  Achaya Klavaech
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

วุฒิพงษ์ ปะวะสารName TH :  อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Name EN :  Wuttipong Pawasarn
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

เพ็ญพิมล วิไลรัตน์Name TH :  อ.ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน์
Name EN :  Phenpimon Wilairatana, Ph.D
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

วุฒิ สุขเจริญName TH :  รศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
Name EN :  Associate Professor Wut Sookcharoen, D.B.A
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved