คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

รังสรรค์ เลิศในสัตย์Name TH :  ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
Name EN :  Assistant Professor Rungsun Lertnaisat
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

บุณยวีร์ โชคประเสริฐสมName TH :  ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม
Name EN :  Pol.Lt. Bunyawee Chokprasoetsom
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

น้ำพร สถิรกุลName TH :  อ.น้ำพร สถิรกุล
Name EN :  Namporn Sathirakul
Name JP :  ナムポ―ン 

 


อาจารย์ :

ธันยมัย เจียรกุลName TH :  ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล
Name EN :  Assistant Professor Tanyamai Chiarakul, Phd.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

นันทชัย สาสดีอ่องName TH :  อ.นันทชัย สาสดีอ่อง
Name EN :  Mr. Nantachai Sasadeeong
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

เอิบ พงบุหงอName TH :  ดร.เอิบ พงบุหงอ
Name EN :  Oeb Pongbungor, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

บุญญาดา นาสมบูรณ์Name TH :  อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Name EN :  Boonyada Nasomboon, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ปัณณทัต จอมจักร์Name TH :  ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์
Name EN :  Assistant Professor Pannathadh Chomchark,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

วุฒิพงษ์ ปะวะสารName TH :  อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Name EN :  Wuttipong Pawasarn
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

รชตะ รุ่งตระกูลชัยName TH :  ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
Name EN :  Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

พิชิต งามจรัสศรีวิชัยName TH :  อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
Name EN :  Pichit Ngamjarussrivichai
Name JP :  ピチット ナムチャラットシーヴィチャイ

 

อาจารย์ :

วุฒิ สุขเจริญName TH :  ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
Name EN :  Assistant Professor Wut Sookcharoen, Ph.D.
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved