คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

วรรณวิมล รุ่งธีระName TH :  ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Name EN :  Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ภัทรารีย์ อมาตยกุลName TH :  อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Name EN :  Patraree Amatayakul
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

จรีลักษณ์ ตันทิพย์Name TH :  อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Name EN :  Chareeluk Tantip
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภาName TH :  อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Name EN :  Suwatana Daengsubha, Ph.D.
Name JP :  デンスパー・スワッタナー

 

อาจารย์ :

พรรัตน์ เย็นใจName TH :  อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Name EN :  Pornrat Yenjai
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

บุญชัย คงศักดิ์ตระกูลName TH :  อ.บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล
Name EN :  Boonchai Khongsagtrakool
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

อ.อารยา หงษ์จินดาเกศName TH :  อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ
Name EN :  Araya Hongchindaket
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ผศ.ดร.วิภาณี เพ็งเนตรName TH :  ผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร
Name EN :  Assistant Professor Wipanee Pengnate, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อ.ชวลิต แทนศิริName TH :  อ.ดร.ชวลิต แทนศิริ
Name EN :  Chawalit Tansiri, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

Maria Teresita Bulawin CarlosName TH :  Maria Teresita Bulawin Carlos
Name EN :  -
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์Name TH :  ผศ. ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์
Name EN :  Assistant Professor Bundit Anuyahong, Ph.D.
Name JP :  バンディット アヌヤホン 准教授

 

อาจารย์ :

นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์Name TH :  อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Name EN :  Nichtawan Sutinwong
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved