คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

วรรณวิมล รุ่งธีระName TH :  ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Name EN :  Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ภัทรารีย์ อมาตยกุลName TH :  อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Name EN :  Patraree Amatayakul
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

กฤษณะ โฆษชุณหนันท์Name TH :  อ.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์
Name EN :  -
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

พรรัตน์ เย็นใจName TH :  อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Name EN :  Pornrat Yenjai
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ณัฐณิชา โรจนศิรินทร์Name TH :  อ.ณัฐณิชา โรจนศิรินทร์
Name EN :  Nattanicha Rochancirin
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

นันทิพร บุญเสี่ยงName TH :  อ.นันทิพร บุญเสี่ยง
Name EN :  Nuntiporn Boonsieng
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

อมราวดี ทัพพุนName TH :  ผศ.อมราวดี ทัพพุน
Name EN :  Assistant Professor Amarawadee Tappoon
Name JP :  アマラワディー・タップン

 

อาจารย์ :

นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์Name TH :  อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Name EN :  Nichtawan Sutinwong
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ภัสพัฒน์ ปราณีนรารัตน์Name TH :  ดร.ภัสพัฒน์ ปราณีนรารัตน์
Name EN :  Patspat Praneenararat, Phd
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

กรทิพย์ รัตนภุมมะName TH :  อ.กรทิพย์ รัตนภุมมะ
Name EN :  Kornthip Ratanapumma
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

รติ เหมือนเตยName TH :  อ.รติ เหมือนเตย
Name EN :  Rati Mhuentoei
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

บุญชัย คงศักดิ์ตระกูลName TH :  อ.บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล
Name EN :  Boonchai Khongsagtrakool
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved