คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

วรรณวิมล รุ่งธีระName TH :  ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Name EN :  Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ภัทรารีย์ อมาตยกุลName TH :  อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Name EN :  Patraree Amatayakul
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

จรีลักษณ์ ตันทิพย์Name TH :  อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Name EN :  Chareeluk Tantip
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

นันทิพร บุญเสี่ยงName TH :  อ.นันทิพร บุญเสี่ยง
Name EN :  Nuntiporn Boonsieng
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพName TH :  อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
Name EN :  Chatpong Setsompop
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

พรรัตน์ เย็นใจName TH :  อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Name EN :  Pornrat Yenjai
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

กสิน จันทร์จรุงภักดิ์Name TH :  อ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์
Name EN :  Kasin Janjaroongpak
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

กฤษณะ โฆษชุณหนันท์Name TH :  อ.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์
Name EN :  -
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อ.อารยา หงษ์จินดาเกศName TH :  อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ
Name EN :  Araya Hongchindaket
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์Name TH :  อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Name EN :  Nichtawan Sutinwong
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

บุญชัย คงศักดิ์ตระกูลName TH :  อ.บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล
Name EN :  Boonchai Khongsagtrakool
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อ.นววัฒน์ สุนันทการกิจName TH :  อ.นววัฒน์ สุนันทการกิจ
Name EN :  Nawawat Sunanthakarnkij
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved