คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

วรรณวิมล รุ่งธีระName TH :  ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Name EN :  Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ภัทรารีย์ อมาตยกุลName TH :  อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Name EN :  Patraree Amatayakul
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

จรีลักษณ์ ตันทิพย์Name TH :  อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Name EN :  Chareeluk Tantip
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

พรรัตน์ เย็นใจName TH :  อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Name EN :  Pornrat Yenjai
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพName TH :  อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
Name EN :  Chatpong Setsompop
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

นันทิพร บุญเสี่ยงName TH :  อ.นันทิพร บุญเสี่ยง
Name EN :  Nuntiporn Boonsieng
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์Name TH :  ผศ. ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์
Name EN :  Assistant Professor Bundit Anuyahong, Ph.D.
Name JP :  バンディット アヌヤホン 准教授

 

อาจารย์ :

นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์Name TH :  อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Name EN :  Nichtawan Sutinwong
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์Name TH :  อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Name EN :  Pimpan Tangngamchit
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

อมราวดี ทัพพุนName TH :  ผศ.อมราวดี ทัพพุน
Name EN :  Assistant Professor Amarawadee Tappoon
Name JP :  アマラワディー・タップン

 

อาจารย์ :

กรทิพย์ รัตนภุมมะName TH :  อ.กรทิพย์ รัตนภุมมะ
Name EN :  Kornthip Ratanapumma
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

Mr. Justin HampshireName TH :  Justin Robert Hampshire
Name EN :  -
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved