คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

อัญชลี สุพิทักษ์Name TH :  รศ. อัญชลี สุพิทักษ์
Name EN :  Associate Professor Anchalee Supithak
Name JP :  アンチャリー スピタック

 

อาจารย์ :

ชุมพล อันตรเสนName TH :  รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน
Name EN :  Associate Professor Choompol Antarasena, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

พรชัย นิเวศน์รังสรรค์Name TH :  ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
Name EN :  Assistant Professor Pornchai Nivesrangsan, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ดอน แก้วดกName TH :  อ.ดร.ดอน แก้วดก
Name EN :  Don Kaewdook,Ph.D.
Name JP :  ドン カウドゥック

 

อาจารย์ :

วรากร ศรีเชวงทรัพย์Name TH :  รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์
Name EN :  Associate Professor Warakorn Srichavengsup, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ไพศาล สุดวิลัยName TH :  อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย
Name EN :  Phaisarn Sudwilai, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

วรางคณา สุขสมName TH :  อ.วรางคณา ชัยธานี
Name EN :  Warangkana Chaithanee
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

วราคม เนิดน้อยName TH :  ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย
Name EN :  Assistant Professor Warakom Neranoi, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

เอกอุ ธรรมกรบัญญัติName TH :  อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
Name EN :  Ek-u Thammakornbunjut, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

นเร็นศ ชัยธานีName TH :  ผศ.นเร็นศ ชัยธานี
Name EN :  Assistant Professor Naren Chaithanee
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

วิศิษฐ สองเมืองName TH :  อ.วิศิษฐ สองเมือง
Name EN :  Wisit Songmuang
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ณัฐพล ลิ้มจีระจรัสName TH :  รศ.ดร.ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส
Name EN :  Associate Professor Nuttapol Limjeerajarus, Ph.D.
Name JP :  ナッタポン リンジーラジャラス

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved