คณะ

หลักสูตร

ค้นหา



ข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

อัญชลี สุพิทักษ์



Name TH :  ผศ. อัญชลี สุพิทักษ์
Name EN :  Assistant Professor Anchalee Supithak
Name JP :  アンチャリー スピタック

 

อาจารย์ :

ชุมพล อันตรเสน



Name TH :  รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน
Name EN :  Associate Professor Choompol Antarasena, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

พรชัย นิเวศน์รังสรรค์



Name TH :  ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
Name EN :  Assistant Professor Pornchai Nivesrangsan, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ดอน แก้วดก



Name TH :  อ.ดร.ดอน แก้วดก
Name EN :  Don Kaewdook,Ph.D.
Name JP :  ドン カウドゥック

 

อาจารย์ :

วรากร ศรีเชวงทรัพย์



Name TH :  รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์
Name EN :  Assistant Professor Warakorn Srichavengsup, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์



Name TH :  รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
Name EN :  Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ไพศาล สุดวิลัย



Name TH :  อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย
Name EN :  Phaisarn Sudwilai, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์



Name TH :  ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Name EN :  Assistant Professor Wipawadee Wongsuwan, Ph.D.
Name JP :  ウィパワディーウォンスワン

 

อาจารย์ :

วรางคณา สุขสม



Name TH :  อ.วรางคณา ชัยธานี
Name EN :  Warangkana Chaithanee
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์



Name TH :  อ.ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์
Name EN :  Siriaksorn Jakborvornphan, Ph.D.
Name JP :  シリアクソン ヤクボルヴォルパン

 

อาจารย์ :

สมบัติ ทำนา



Name TH :  ผศ.ดร.สมบัติ ทำนา
Name EN :  Assistant Professor Sombat Tamna, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

สวรรยา สุวรรณวงศ์



Name TH :  อ.ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์
Name EN :  Sawanya Suwannawong, Ph.D.
Name JP :  サワンヤー スワンナウォン

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved