คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

อดิศักดิ์ เสือสมิงName TH :  อ.อดิศักดิ์ เสือสมิง
Name EN :  Adisak Suasaming
Name JP :  アディサク スァサミン

 

อาจารย์ :

สรมย์พร เจริญพิทย์Name TH :  อ.ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์
Name EN :  Saromporn Charoenpit, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อมรพันธ์ ชมกลิ่นName TH :  อ.อมรพันธ์ ชมกลิ่น
Name EN :  Amonpan Chomklin
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

นิติรัตน์ ตัณฑเวชName TH :  อ.นิติรัตน์ ตัณฑเวช
Name EN :  Nitirat Tanthavech
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

กานดา ทิวัฑฒานนท์Name TH :  อ.กานดา ทิวัฑฒานนท์
Name EN :  Kanda Tiwatthanont
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ชาญ จารุวงศ์รังสีName TH :  อ.ชาญ จารุวงศ์รังสี
Name EN :  Chan Jaruwongrungsee
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ณปภัช วิชัยดิษฐ์Name TH :  อ.ดร.ณปภัช วิชัยดิษฐ์
Name EN :  Napaphat Vichaidis,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิตName TH :  ผศ.ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต
Name EN :  Assistant Professor Triratana Metkarunchit
Name JP :  チーラタナ メトカルンチト

 

อาจารย์ :

ลลิตา ณ หนองคายName TH :  อ.ลลิตา ณ หนองคาย
Name EN :  Lalita Na Nongkhai
Name JP :  ァィター ナ ノンカイ

 


อาจารย์ :

พิชิตชัย คำอินทร์Name TH :  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิชิตชัย คำอินทร์
Name EN :  Acting.Sub.l.t. Pichitchai Kamin,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ปราณิสา อิศรเสนาName TH :  อ.ดร. ปราณิสา อิศรเสนา
Name EN :  Pranisa Israsena, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ศรายุทธ นนท์ศิริName TH :  อ.ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ
Name EN :  Sarayut Nonsiri, Ph.D
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved