คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

สรมย์พร เจริญพิทย์Name TH :  อ.ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์
Name EN :  Saromporn Charoenpit, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์Name TH :  รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
Name EN :  Associate Professor Ruttikorn Varakulsiripunth, Ph.D
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อมรพันธ์ ชมกลิ่นName TH :  อ.อมรพันธ์ ชมกลิ่น
Name EN :  Amonpan Chomklin
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

นิติรัตน์ ตัณฑเวชName TH :  อ.นิติรัตน์ ตัณฑเวช
Name EN :  Nitirat Tanthavech
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ภัสมะ เจริญพงษ์Name TH :  อ.ภัสมะ เจริญพงษ์
Name EN :  Patsama Charoenpong
Name JP :  パトサマ チャレンポン

 

อาจารย์ :

ชาญ จารุวงศ์รังสีName TH :  อ.ชาญ จารุวงศ์รังสี
Name EN :  Chan Jaruwongrungsee
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ภาสกร อภิรักษ์วรพินิตName TH :  อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
Name EN :  Paskorn Apirukvorapinit,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อดิศักดิ์ เสือสมิงName TH :  อ.อดิศักดิ์ เสือสมิง
Name EN :  Adisak Suasaming
Name JP :  アディサク スァサミン

 

อาจารย์ :

ศรายุทธ นนท์ศิริName TH :  อ.ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ
Name EN :  Sarayut Nonsiri, Ph.D
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิตName TH :  ผศ.ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต
Name EN :  Assistant Professor Triratana Metkarunchit
Name JP :  チーラタナ メトカルンチト

 

อาจารย์ :

ณปภัช วิชัยดิษฐ์Name TH :  อ.ดร.ณปภัช วิชัยดิษฐ์
Name EN :  Napaphat Vichaidis,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ปราณิสา อิศรเสนาName TH :  อ.ดร. ปราณิสา อิศรเสนา
Name EN :  Pranisa Israsena, Ph.D.
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved