คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Patraree Amatayakul


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาอังกฤษ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.พรรัตน์ เย็นใจ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น JPN) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น BJ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

อ.บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล
Boonchai Khongsagtrakool


ผศ.สุภัสสร จินดาไทย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.สุภัสสร จินดาไทย
Assistant Professor Supatsorn Jindathai


อ.ดร.ชวลิต แทนศิริ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ชวลิต แทนศิริ
Chawalit Tansiri, Ph.D.


James Stephen Gareth Alley


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

James Stephen Gareth Alleyอ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Nichtawan Sutinwong


ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
Assistant Professor Pisith Jittisukpong


อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Pimpan Tangngamchit


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved