คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Patraree Amatayakul


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาอังกฤษ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น BJ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

อ.พรรัตน์ เย็นใจ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น JPN) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
Assistant Professor Pisith Jittisukpong


James Stephen Gareth Alley


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

James Stephen Gareth Alleyผศ.อมราวดี ทัพพุน


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon
アマラワディー・タップン

ผศ. ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์


อาจารย์ประจำ แผนกภาษาอังกฤษ

ผศ. ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์
Assistant Professor Bundit Anuyahong, Ph.D.
バンディット アヌヤホン 准教授

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Pimpan Tangngamchit


อ.กีรติ ทองซ้อนกลีบ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กีรติ ทองซ้อนกลีบ
Keerati Thongsonkleeb


Justin Robert Hampshire


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Justin Robert Hampshire© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved