คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Patraree Amatayakul


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาอังกฤษ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น BJ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

อ.พรรัตน์ เย็นใจ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น JPN) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


ผศ.สุภัสสร จินดาไทย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.สุภัสสร จินดาไทย
Assistant Professor Supatsorn Jindathai


Justin Robert Hampshire


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Justin Robert Hampshireอ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์
Kasin Janjaroongpak


อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ
Araya Hongchindaket


ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
Assistant Professor Pisith Jittisukpong


ผศ.อมราวดี ทัพพุน


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon
アマラワディー・タップン

อ.นววัฒน์ สุนันทการกิจ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.นววัฒน์ สุนันทการกิจ
Nawawat Sunanthakarnkij


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved