คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาอังกฤษ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น BJ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

อ.พรรัตน์ เย็นใจ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น JPN) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


ผศ. ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์


อาจารย์ประจำ แผนกภาษาอังกฤษ

ผศ. ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์
Assistant Professor Bundit Anuyahong, Ph.D.
バンディット アヌヤホン 准教授

อ.รติ เหมือนเตย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.รติ เหมือนเตย
Rati Mhuentoei


ผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร
Assistant Professor Wipanee Pengnate, Ph.D.


Justin Robert Hampshire


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Justin Robert Hampshireผศ.อมราวดี ทัพพุน


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon
アマラワディー・タップン

Rowena Lobitana Rosalejos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Rowena Lobitana Rosalejosอ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์
Kasin Janjaroongpak


อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Nichtawan Sutinwong


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved