คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Patraree Amatayakul


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาอังกฤษ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น BJ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

อ.พรรัตน์ เย็นใจ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น JPN) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


อ.รติ เหมือนเตย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.รติ เหมือนเตย
Rati Mhuentoei


ผศ.สุภัสสร จินดาไทย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.สุภัสสร จินดาไทย
Assistant Professor Supatsorn Jindathai


อ.กีรติ ทองซ้อนกลีบ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กีรติ ทองซ้อนกลีบ
Keerati Thongsonkleeb


อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Nichtawan Sutinwong


James Stephen Gareth Alley


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

James Stephen Gareth Alleyอ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Pimpan Tangngamchit


ผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร
Assistant Professor Wipanee Pengnate, Ph.D.


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved