คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

[ BA ]

อ.ดร.วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์


ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนา ประสานโครงการและสื่อสารองค์กร | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

อ.ดร.วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์
Wannapol Suphaskuldamrong, Ph.D.


[ BA ]

ผศ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Assistant Professor Boonyada Nasomboon, Ph.D.


[ BA ]

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์


อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์
Assistant Professor Surasit Udomthanavong, Ph.D.