คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

[ ENG ]

รศ. อัญชลี สุพิทักษ์


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ. อัญชลี สุพิทักษ์
Associate Professor Anchalee Supithak
アンチャリー スピタック

[ BA ]

อ.ภัชริการ์ นวนทอง


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.ภัชริการ์ นวนทอง
Phatcharika Naunthong


[ IT ]

อ.ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร


ผู้อำนวยการ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | อาจารย์ประจำ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร
Saprangsit Mruetusatorn, Ph.D.


[ ENG ]

อ.อนุรักษ์ สว่างวงค์


ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.อนุรักษ์ สว่างวงค์[ TNIC ]

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB)

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

[ BA ]

อ.เอกสิทธิ์ เข้มงวด


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.เอกสิทธิ์ เข้มงวด
Ekkasit Khemnguad


[ BA ]

อ.วิษณุ เพ็ชรไทย


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.วิษณุ เพ็ชรไทย
Wisanu Petchthai


[ BA ]

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล
Assistant Professor Tanyamai Chiarakul, Phd.


[ BA ]

อ.ตรีกาล เมฆบริบูรณ์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.ตรีกาล เมฆบริบูรณ์
Teekarn Makboriboon


[ IT ]

อ.ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ
Sarayut Nonsiri, Ph.D


[ IT ]

อ.ดร.ทองทัต โอฬารศิริกุล


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.ทองทัต โอฬารศิริกุล
Thongtat Oransirikul
トンタット オーラーンシリクン

[ ENG ]

อ.วรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.วรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์