คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

[ BA ]

อ.สุชีรา นวลทอง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.สุชีรา นวลทอง
Sucheera Naunthong


[ BA ]

อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ
Oeb Pongbungor, Ph.D.


[ BA ]

อ.จุฑามาศ ทันธิกุล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.จุฑามาศ ทันธิกุล
Jutamas Thanthikul


[ BA ]

อ.ชาติชาญ โพธิ์พาด


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.ชาติชาญ โพธิ์พาด
Chartchan Phophad


[ BA ]

อ.ยุรนันท์ มูซอ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.ยุรนันท์ มูซอ
Yuranan Musor
さようなら

[ ENG ]

รศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม

รศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
Associate Professor Jintawat Chaichanawong, Ph.D
ジンタワット チャイチャナウォン