ผศ.ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต

Assistant Professor Triratana Metkarunchit

チーラタナ メトカルンチト


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

งานวิจัยที่สนใจ

Research

package-place

ผลงานทางวิชาการ

Publication Lists
 1. B. Homnan,K. Lamdee and T. Metkarunchit, “ Study and Research Aiding Program for Communication Engineering System”, The Third National Conference on Engineering Education,. May 2005.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 2. B. Homnan,K. Lamdee and T. Metkarunchit, “ Study Project of Evolution and Trend for Wireless Communication Engineering”, Administration and Management Conference Dhurakij Pundit University, pp. 447-481. Oct 2005. (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 3. Kitisak Thossaensin and Triratana Metkarunchit, “A Study of Web Application Security and Developing Guideline for Thai Small Medium Enterprises (SMEs),” The International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), May. 2012. (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 4. T. Metkarunchit and P. Prapinmongkolkarn, “High Performance DS-CDMA System Using Novel SC-I chip shaping,” IEEE International Symposium on Circuit and System, vol. 2, pp. 244-247, May 2003.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 5. T. Metkarunchit, “Effect of Carrier Frequency Offset on the Performance of SC-I/DS-CDMA System,” The 34th Electrical Engineering Conference (EECON-34), vol. 2, pp. 657-660, Dec. 2011. (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 6. T. Metkarunchit, “Effect of Carrier Frequency Offset on WH-spread SC-I/OFDM system,” The 6th National Conference on Information Technology (NCIT-6), vol. 2, pp. 266-271, Feb. 2014. (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 7. T. Metkarunchit, “High performance WH-spread SC-I/OFDM system,” International Conference on Digital Information, Networking, and Wireless Communications (DINWC), pp. 67-71, Moscow, Feb. 2015 (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 8. T. Metkarunchit, “WH-spread SC-I/OFDM wireless communication system,” The 5th National Conference on Information Technology (NCIT-5), vol. 1, pp. 295-300, Feb. 2013. (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 9. Tiratana Metkarunchit and Noppadol Jintasunthorn-Urai, “Raspberry Pi firewall for Small and Medium Enterprise (SMEs)”, pp.87-91, Bangkok, May. 2015 (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 10. Triratana Metkarunchit and Jirayus Jirakiat , “Development of Real-time Environment Detector by using 3D Measurement System with Laser Range Finder,” The International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), May. 2014 (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 11. Triratana Metkarunchit, “Small-Scale Plasma Arc Flow Gasifier,” The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015), pp. 37-42, Bangkok, May. 2015 (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ / Conferences)
 12. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต (2553)โครงข่ายสื่อสารไร้สาย 4G. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ผลงานในวารสารวิชาการ/ Journal)
 13. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต. (2547). ZigBee – ทำให้การควบคุมแบบไร้สายง่ายขึ้น. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เทเลคอมเจอร์นัล,(ผลงานในหนังสือพิมพ์ / Newspapers)
 14. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต. (2547). การประยุกต์ใช้ IEEE 802.15.4 กับการสื่อสารแบบยูบิควิตัส. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เทเลคอม เจอร์นัล, 14(530), 25.(ผลงานในหนังสือพิมพ์ / Newspapers)
 15. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต. (2547). การใช้งานแถบความถี่สำหรับการสื่อสารไร้สายแห่งอนาคต ด้วยรูปแบบของ Multicarrier. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เทเลคอมเจอร์นัล, 14(544), 25.(ผลงานในหนังสือพิมพ์ / Newspapers)
 16. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต. (2547). เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย UWB หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เทเลคอมเจอร์นัล, 14(569), 18.(ผลงานในหนังสือพิมพ์ / Newspapers)
 17. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต. (2547). เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เทเลคอมเจอร์นัล, 14(580), 18.(ผลงานในหนังสือพิมพ์ / Newspapers)
 18. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต. (2549). การเตือนภัยบนท้องถนนโดยใช้เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เทเลคอมเจอร์นัล,(ผลงานในหนังสือพิมพ์ / Newspapers)
 19. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต. (2549). ระบบสื่อสารไร้สาย TDCS. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เทเลคอมเจอร์นัล, (ผลงานในหนังสือพิมพ์ / Newspapers)
 20. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต. (2550). การใช้ปากกาและกระดาษ ควบคุมเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เทเลคอมเจอร์นัล, (ผลงานในหนังสือพิมพ์ / Newspapers)

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2712
อีเมล์ : triratana@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ