ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง

Assistant Professor Narungsun Wilaisakoolyoug,Ph.D.

ナランサン ウィライサクンヨン


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  package-place

  ผลงานทางวิชาการ

  Publication Lists
  1. นรังสรรค์ วิไลสกุลยง. (2554, กรกฏาคม-ธันวาคม). การพัฒนาระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่5 ฉบับที่ 2 , หน้าที่ 10 – 16.
  2. นรังสรรค์ วิไลสกุลยง. (2554, พฤษภาคม). คุณลักษณะของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของภาคเอกชน. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ( The 1 st. TNIAC ) , ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 149 – 153.
  3. นรังสรรค์ วิไลสกุลยง. (2557, กุมภาพันธ์). การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 6 สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ( The 6 nd. NCIT ) , ปีที่ 6 เล่มที่ 1, หน้าที่ 160 – 165.

  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2743
  อีเมล์ : narungsun@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ