ผศ.เกษม ทิพย์ธาราจันทร์

Assistant Professor Kasem Thiptarajan

ガセム ティップターラージャン


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  package-place

  ผลงานทางวิชาการ

  Publication Lists
  1. K. Thiptarajan and T. Lertrusdachakul, Integrating Monozukuri-based Learning for Undergraduate Program in Information Technology, in The 2018 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2018), Bangkok, 2018.
  2. เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ และ ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล. (2557). การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1, หน้า 231-239.
  3. เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ และ ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล. (2558). ระบบรายงานการประเมินตนเองแบบ Taxonomy เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา. การประชุมสหวิทยาการศึกษาครั้งที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, หน้า 245-250.
  4. เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ และ ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล. (2560). แนวทางการเรียนการสอนตามหลักการ Monodzukuri ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 9, หน้า 329-334.

  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2792, 08-4124-9429
  อีเมล์ : kasem@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : ห้อง A604 ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ