อ.ลลิตา ณ หนองคาย

Lalita Na Nongkhai

ァィター ナ ノンカイ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Education (ประวัติการศึกษา)  package-place

  Specialized (ความเชี่ยวชาญ)   package-place

   งานวิจัยที่สนใจ

   Research

   package-place

   ผลงานทางวิชาการ

   Publication Lists

   ติดต่อคณาจารย์

   Contact US
   เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2711, 08-3133-6894
   อีเมล์ : lalita@tni.ac.th
   ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ