ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

Assistant Professor Jintawat Chaichanawong, Ph.D.

ジンタワット チャイチャナウォン


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

04-Publication (International and National Journals)


 1. J. Chaichanawong, Preparation of biocoke from palm oil residue, Suranaree J. Sci. Technol., vol. 28, no. 2, pp. 1-7, Apr.-Jun. 2021 Art. no. 010043. : link
 2. P. Saisermsak, and J. Chaichanawong, "Effect of forming temperature on properties of biocoke from palm oil residues," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 778, no. 1, pp. 1-6, Jan. 2020, Art. no. 012025. : link
 3. J. Chaichanawong, and T. Ida, “Current Situation of Biomass Energy and Development of Biocoke Technology in Thailand,” Journal of Smart Processing, vol. 8, no. 6, pp. 235-242, Nov. 2019. : link
 4. J. Chaichanawong, C. Thongchuea, and S. Areerat, “Effect of moisture on the mechanical properties of glass fiber reinforced polyamide composites,” Advanced Powder Technology, vol. 27, no. 3, pp. 898-902, May 2016. : link
 5. W. Tanthapanichakoon, J. Chaichanawong, and S. Ratchahat, "Review of nanomaterials R&D in 21st century in Thailand with highlight on nanoparticle technology," Advanced Powder Technology, vol. 25, no. 1, pp. 189–194, Jan. 2014. : link
 6. J. Chaichanawong, K. Kongcharoen, and S. Areerat, “Preparation of carbon aerogel microspheres by a simple-injection emulsification method,” Advanced Powder Technology, vol. 24, no. 5, pp. 891-896, Sep. 2013. : link
 7. S. Sinluenam, and J. Chaichanawong, "Determination of the Optimal Chemical Dosing Concentration in Reverse Osmosis Using Design of Experiments: A case study of Semiconductor Fabrication Factory in Chacheongsao, Thailand," TNI Journal of Engineering and Technology, vol. 6, No. 1, pp. 7-11, Jan. 2018. : link
 8. T. Yamamoto, J. Chaichanawong, N. Thongprachan, T. Ohmori, and A. Endo, “Adsorptive desulfurization of propylene derived from bio-ethanol,” Adsorption. vol. 17, no. 1, pp. 17-20, Feb. 2011. : link
 9. N. Thongprachan, T. Yamamoto, J. Chaichanawong, T. Ohmori, and A. Endo, "Preparation of macroporous carbon foam using emulsion templating method," Adsorption, vol. 17, no. 1, pp. 205-210, Feb. 2011. : link
 10. J. Chaichanawong, T. Yamamoto, and T. Ohmori, “Enhancement effect of carbon adsorbent on ozonation of aqueous phenol,” Journal of Hazardous Materials, vol. 75, no. 1-3, pp. 673- 679, Mar. 2010. : link
 11. J. Chaichanawong, T. Yamamoto, T. Ohmori, and A. Endo, Adsorptive desulfurization of bioethanol using activated carbon loaded with zinc oxide," Chemical Engineering Journal, vol. 165, no.1, pp. 218-224, Nov. 2020. : link
 12. J. Chaichanawong, T. Yamamoto, S. I. Kim, and T. Ohmori, “Preparation and characterization of nickel-modified carbon cryogel beads with uniform particle size,” Journal of Non-Crystalline Solids, vol. 355, no. 31-33, pp. 1605-1612, Sep. 2009. : link
 13. T. Yamamoto, S. I. Kim, J. Chaichanawong, E. Apiluck, and T. Ohmori, “Removal of aqueous organic pollutants by adsorption-catalytic process using mesoporous carbon beads loaded with metal oxides,” Applied Catalysis B: Environmental, vol. 88, no. 3-4, pp. 453-461, May 2009. : link
 14. J. Chaichanawong, T. Yamamoto, S. Kataoka, A. Endo, and T. Ohmori, “Synthesis of monodisperse carbonaceous beads with ordered mesoporous structure,” Carbon, vol. 47, no. 9, pp. 929-932, Mar. 2009 : link
 15. J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, M. Naito, T. Charinpanitkul, and W. Tanthapanichakoon, "Influence of water content of starting powder mixture on the mechanochemical synthesis of strontium doped lanthanum manganite," Ceramic Transactions, vol. 198, pp. 199-204, 2007. : link
 16. K. Sato, A. Kondo, H. Abe, M. Naito, and J. Chaichanawong, "A mechanically synthesized La0.8Sr0.2MnO3 fine powder for the cathode material of an intermediate temperature solid oxide fuel cell (IT-SOFC)," Ceramic Transactions, vol. 198, pp. 225-230, 2007. : link
 17. J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, K. Murata, T. Fukui, T. Charinpanitkul, W. Tanthapanichakoon, and M. Naito, "Formation of strontium doped lanthanum manganite (La0.8Sr0.2MnO3) by mechanical milling without media balls," Advanced Powder Technology vol. 17 no. 6, pp. 613-622, 2006. : link
 18. J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, K. Murata, T. Fukui, T. Charinpanitkul, W. Tanthapanichakoon, and M. Naito, "Low temperature synthesis of strontium doped lanthanum manganite (La0.8Sr0.2MnO3) by advanced mechanochemical process," Smart Processing Technology, vol. 1, pp. 207-210, 2006
 19. T. Misono, K. Murata, T. Fukui, J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, and M. Naito, "SDC cermet anode fabricated from NiO-SDC composite powder for intermediate temperature SOFC," Journal of Power Sources, vol. 157, no. 2, pp. 754-757, Jul. 2006. : link
 20. J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, K. Murata, T. Fukui, T. Charinpanitkul, W. Tanthapanichakoon, and M. Naito, "Influence of size distributions of LSM/YSZ composite powders on microstructure and performance of SOFC cathodes," Transactions of JWRI, vol. 34, no, 1, pp. 55-59, Jul. 2005.
 21. K. Sato, J. Chaichanawong, H. Abe, and M. Naito, Mechanical synthesis of LaMnO3+ fine powder assisted with water vapor, Materials Letters, vol. 60, no. 11, pp. 1399-1402, May 2006. : link
 22. J. Chaichanawong, W. Tanthapanichakoon, T. Charinpanitkul, A. Eiad-ua, N. Sano, and H. Tamon, "High-temperature simultaneous removal of acetaldehyde and ammonia gases using corona-discharge," Science and Technology of Advanced Materials, vol. 6, no. 3-4, pp. 319-324, Apr. 2005. : link
 23. W. Tanthapanichakoon, T. Charinpanitkul, S. Chaiyo, N. Dhattavorn, J. Chaichanawong, N. Sano, and H. Tamon, "Effect of oxygen and water vapor on the removal of styrene and ammonia from nitrogen by non-pulse corona discharge at elevated temperatures," Chemical Engineering Journal, vol. 97, no. 2-3, pp. 213-223, Feb. 2004. : link
 24. W. Tanthapanichakoon, T. Charinpanitkul, J. Chaichanawong, N. Sano, and H. Tamon, "High-temperature removal of acetaldehyde in a corona discharge reactor," Macro Review, vol. 16, no. 1, pp. 221-225, 2003. : link
 25. วารุณี ปืนฮวน, วงศ์พรรดิ์ บัณฑุกุล, จรัญญา วันแก้ว, จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสายการผลิตคอยล์เย็น," TNI Journal of Engineering and Technology, vol. 1, no. 2, pp. 5-9 ก.ค.-ธ.ค. 2556. (in Thai). : link
 26. สุทัชชา รื่นรส, สุรชัย ฮ้อถาวรพัฒน์, จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, และ สุรัตน์ อารีรัตน์, "การทําแห้งเหนือวิกฤตของคาร์บอนแอโรเจล," วิศวสารลาดกระบัง, vol. 32, no. 1, pp. 31-36, มี.ค. 2558. (in Thai).
 27. สุพิชญา เชิดเกียติกุล, ปิ่นทิพย์ ศุภชุติกุล และ จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, "ผลกระทบของขนาดอนุภาคต่อสมบัติของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ," Thai-Nichi Institute of Technology: Journal of Engineering and Technology, vol. 3 no. 2, pp. 44-47, ก.ค.-ธ.ค. 2558. (in Thai). : link

package-place

05-Publication (International and National Conferences)  package-place

  06-Publication (Textbook, Books and Others)


  1. จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, กรรมวิธีการผลิต (ฉบับปรับปรุง) [Manufacturing Processses (Revised Edition)], กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2565. (Textbook).
  2. จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processses), กรุงเทพฯ: โครงการเรียบเรียงตำรา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2563. (Textbook).
  3. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, เลอเกียรติ์ วงศ์สารพิกูล, สุวิทย์ บุณยวานิชกุล, วราคม เนิดน้อย, วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์, ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส, จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, และพิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์, คู่มือรองลื่นสำหรับชิ้นส่วนเครื่องเครื่องจักรกล, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2554. (Handbook).
  4. จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, มหรรณพ ฟักขาว, สิรี บุราภรณ์พงศ์, "โครงการพัฒนาถ่านชีวภาพ (Biocoke) โดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น," Engineering Today, vol. 5, no.137, พ.ค. 2557, pp. 51-53. (Magazine Articles).
  5. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล, วัชรภ ชัยกิตติศิลป์, และ จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, "ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติกับสังคมไทย (Role of National Nanotechnology Center on Thai Society)," ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม, vol. 11, no. 2, มี.ค.-เม.ย. 2547, pp. 54-58. (Magazine Articles).

  package-place

  07-Researches (งานวิจัย)


  1. 2021: A Survey on Manufacturing Perception Towards Green Industry in Thailand, Funded by New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2021-2022.
  2. 2021: A Survey on Manufacturing Perception Towards Green Industry in Thailand, Funded by Toyota Tsusho Mobility Informatics (Thailand) Co. Ltd., 2021-2022.
  3. 2020: "โครงการทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบนวัตกรรม (A Review of Thai Governmental Organizations’ Mechanisms and Measures to Support Research, Innovation and Commercialization)," Funded by Thailand Science Research and Innovation (TSRI), 2020-2021.
  4. 2020: "Thailand’s E-Logistics Policy & Emerging Trends: Journey to the Future," Funded By The New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2020–2021, 770,000 Baht.
  5. 2019: “A Survey On Opportunities In Thailand’s E-Logistics And Supply Chain Market," Funded By The New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2019–2020, 1,000,000 Baht.
  6. 2018: “A Survey On Opportunity Of Automation And Industrial Robots Utilization In Agricultural And Food Processing Industries In Thailand," Funded By The New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2018–2019, 1,000,000 Baht.
  7. 2018: “A Survey On Current Perception On Electric Vehicle Industry In Thailand," Funded By The New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2018–2019, 700,000 Baht.

  package-place

  12-Lectures (งานสอน)


  1. ENG-203 Engineering Materials (วัสดุวิศวกรรม)
  2. ENG-212 Manufacturing Processes (กรรมวิธีการผลิต)
  3. IEN-306 Safety and Environmental Engineering (วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)
  4. IEN-314 Safety Engineering (วิศวกรรมความปลอดภัย)
  5. PEN-314 Safety Engineering (วิศวกรรมความปลอดภัย)
  6. MET-602 Engineering Research Methodology (ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม)
  7. MET-603 Seminar In Engineering Technology (สัมมนาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม)
  8. MET-613 Advanced Material Technology (เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง)
  9. MET-615 Loss Prevention in Process Industries (การป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม)
  10. MET-622 Alternative Energy Technologies (เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก)
  11. MET-622 Alternative Energy Technologies (เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก)
  12. MET-645 Special Topics in Engineering Technology (หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม)
  13. MET-648 Energy Management and Green Manufacturing (การจัดการพลังงานและการผลิตสีเขียว)
  14. MSC-103 General Chemistry (เคมีทั่วไป)

  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2927, 081-101-8444
  อีเมล์ : jintawat@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : C405 (ห้องวิจัยกระบวนการวัสดุขั้นสูง)