รศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

Associate Professor Jintawat Chaichanawong, Ph.D

ジンタワット チャイチャナウォン


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

04-Publication (International and National Journals)


 1. J. Chaichanawong, "Production of char from tamarind seeds by pyrolysis," Journal of the Japan Institute of Energy, Vol. 102, No. 12, pp. 131-134, Dec. 2023. : link
 2. J. Chaichanawong, Preparation of biocoke from palm oil residue, Suranaree J. Sci. Technol., vol. 28, no. 2, pp. 1-7, Apr.-Jun. 2021 Art. no. 010043. : link
 3. P. Saisermsak, and J. Chaichanawong, "Effect of forming temperature on properties of biocoke from palm oil residues," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 778, no. 1, pp. 1-6, Jan. 2020, Art. no. 012025. : link
 4. J. Chaichanawong, and T. Ida, “Current Situation of Biomass Energy and Development of Biocoke Technology in Thailand,” Journal of Smart Processing, vol. 8, no. 6, pp. 235-242, Nov. 2019. : link
 5. J. Chaichanawong, C. Thongchuea, and S. Areerat, “Effect of moisture on the mechanical properties of glass fiber reinforced polyamide composites,” Advanced Powder Technology, vol. 27, no. 3, pp. 898-902, May 2016. : link
 6. W. Tanthapanichakoon, J. Chaichanawong, and S. Ratchahat, "Review of nanomaterials R&D in 21st century in Thailand with highlight on nanoparticle technology," Advanced Powder Technology, vol. 25, no. 1, pp. 189–194, Jan. 2014. : link
 7. J. Chaichanawong, K. Kongcharoen, and S. Areerat, “Preparation of carbon aerogel microspheres by a simple-injection emulsification method,” Advanced Powder Technology, vol. 24, no. 5, pp. 891-896, Sep. 2013. : link
 8. S. Sinluenam, and J. Chaichanawong, "Determination of the Optimal Chemical Dosing Concentration in Reverse Osmosis Using Design of Experiments: A case study of Semiconductor Fabrication Factory in Chacheongsao, Thailand," TNI Journal of Engineering and Technology, vol. 6, No. 1, pp. 7-11, Jan. 2018. : link
 9. T. Yamamoto, J. Chaichanawong, N. Thongprachan, T. Ohmori, and A. Endo, “Adsorptive desulfurization of propylene derived from bio-ethanol,” Adsorption. vol. 17, no. 1, pp. 17-20, Feb. 2011. : link
 10. N. Thongprachan, T. Yamamoto, J. Chaichanawong, T. Ohmori, and A. Endo, "Preparation of macroporous carbon foam using emulsion templating method," Adsorption, vol. 17, no. 1, pp. 205-210, Feb. 2011. : link
 11. J. Chaichanawong, T. Yamamoto, and T. Ohmori, “Enhancement effect of carbon adsorbent on ozonation of aqueous phenol,” Journal of Hazardous Materials, vol. 75, no. 1-3, pp. 673- 679, Mar. 2010. : link
 12. J. Chaichanawong, T. Yamamoto, T. Ohmori, and A. Endo, Adsorptive desulfurization of bioethanol using activated carbon loaded with zinc oxide," Chemical Engineering Journal, vol. 165, no.1, pp. 218-224, Nov. 2020. : link
 13. J. Chaichanawong, T. Yamamoto, S. I. Kim, and T. Ohmori, “Preparation and characterization of nickel-modified carbon cryogel beads with uniform particle size,” Journal of Non-Crystalline Solids, vol. 355, no. 31-33, pp. 1605-1612, Sep. 2009. : link
 14. T. Yamamoto, S. I. Kim, J. Chaichanawong, E. Apiluck, and T. Ohmori, “Removal of aqueous organic pollutants by adsorption-catalytic process using mesoporous carbon beads loaded with metal oxides,” Applied Catalysis B: Environmental, vol. 88, no. 3-4, pp. 453-461, May 2009. : link
 15. J. Chaichanawong, T. Yamamoto, S. Kataoka, A. Endo, and T. Ohmori, “Synthesis of monodisperse carbonaceous beads with ordered mesoporous structure,” Carbon, vol. 47, no. 9, pp. 929-932, Mar. 2009 : link
 16. J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, M. Naito, T. Charinpanitkul, and W. Tanthapanichakoon, "Influence of water content of starting powder mixture on the mechanochemical synthesis of strontium doped lanthanum manganite," Ceramic Transactions, vol. 198, pp. 199-204, 2007. : link
 17. K. Sato, A. Kondo, H. Abe, M. Naito, and J. Chaichanawong, "A mechanically synthesized La0.8Sr0.2MnO3 fine powder for the cathode material of an intermediate temperature solid oxide fuel cell (IT-SOFC)," Ceramic Transactions, vol. 198, pp. 225-230, 2007. : link
 18. J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, K. Murata, T. Fukui, T. Charinpanitkul, W. Tanthapanichakoon, and M. Naito, "Formation of strontium doped lanthanum manganite (La0.8Sr0.2MnO3) by mechanical milling without media balls," Advanced Powder Technology vol. 17 no. 6, pp. 613-622, 2006. : link
 19. J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, K. Murata, T. Fukui, T. Charinpanitkul, W. Tanthapanichakoon, and M. Naito, "Low temperature synthesis of strontium doped lanthanum manganite (La0.8Sr0.2MnO3) by advanced mechanochemical process," Smart Processing Technology, vol. 1, pp. 207-210, 2006
 20. T. Misono, K. Murata, T. Fukui, J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, and M. Naito, "SDC cermet anode fabricated from NiO-SDC composite powder for intermediate temperature SOFC," Journal of Power Sources, vol. 157, no. 2, pp. 754-757, Jul. 2006. : link
 21. J. Chaichanawong, K. Sato, H. Abe, K. Murata, T. Fukui, T. Charinpanitkul, W. Tanthapanichakoon, and M. Naito, "Influence of size distributions of LSM/YSZ composite powders on microstructure and performance of SOFC cathodes," Transactions of JWRI, vol. 34, no, 1, pp. 55-59, Jul. 2005.
 22. K. Sato, J. Chaichanawong, H. Abe, and M. Naito, Mechanical synthesis of LaMnO3+ fine powder assisted with water vapor, Materials Letters, vol. 60, no. 11, pp. 1399-1402, May 2006. : link
 23. J. Chaichanawong, W. Tanthapanichakoon, T. Charinpanitkul, A. Eiad-ua, N. Sano, and H. Tamon, "High-temperature simultaneous removal of acetaldehyde and ammonia gases using corona-discharge," Science and Technology of Advanced Materials, vol. 6, no. 3-4, pp. 319-324, Apr. 2005. : link
 24. W. Tanthapanichakoon, T. Charinpanitkul, S. Chaiyo, N. Dhattavorn, J. Chaichanawong, N. Sano, and H. Tamon, "Effect of oxygen and water vapor on the removal of styrene and ammonia from nitrogen by non-pulse corona discharge at elevated temperatures," Chemical Engineering Journal, vol. 97, no. 2-3, pp. 213-223, Feb. 2004. : link
 25. W. Tanthapanichakoon, T. Charinpanitkul, J. Chaichanawong, N. Sano, and H. Tamon, "High-temperature removal of acetaldehyde in a corona discharge reactor," Macro Review, vol. 16, no. 1, pp. 221-225, 2003. : link
 26. วารุณี ปืนฮวน, วงศ์พรรดิ์ บัณฑุกุล, จรัญญา วันแก้ว, จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสายการผลิตคอยล์เย็น," TNI Journal of Engineering and Technology, vol. 1, no. 2, pp. 5-9 ก.ค.-ธ.ค. 2556. (in Thai). : link
 27. สุทัชชา รื่นรส, สุรชัย ฮ้อถาวรพัฒน์, จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, และ สุรัตน์ อารีรัตน์, "การทําแห้งเหนือวิกฤตของคาร์บอนแอโรเจล," วิศวสารลาดกระบัง, vol. 32, no. 1, pp. 31-36, มี.ค. 2558. (in Thai).
 28. สุพิชญา เชิดเกียติกุล, ปิ่นทิพย์ ศุภชุติกุล และ จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, "ผลกระทบของขนาดอนุภาคต่อสมบัติของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ," Thai-Nichi Institute of Technology: Journal of Engineering and Technology, vol. 3 no. 2, pp. 44-47, ก.ค.-ธ.ค. 2558. (in Thai). : link

package-place

05-Publication (International and National Conferences)  package-place

  06-Publication (Textbook, Books and Others)


  1. จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, กรรมวิธีการผลิต (ฉบับปรับปรุง) [Manufacturing Processses (Revised Edition)], กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2565. (Textbook).
  2. จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processses), กรุงเทพฯ: โครงการเรียบเรียงตำรา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2563. (Textbook).
  3. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, เลอเกียรติ์ วงศ์สารพิกูล, สุวิทย์ บุณยวานิชกุล, วราคม เนิดน้อย, วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์, ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส, จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, และพิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์, คู่มือรองลื่นสำหรับชิ้นส่วนเครื่องเครื่องจักรกล, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2554. (Handbook).
  4. จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, มหรรณพ ฟักขาว, สิรี บุราภรณ์พงศ์, "โครงการพัฒนาถ่านชีวภาพ (Biocoke) โดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น," Engineering Today, vol. 5, no.137, พ.ค. 2557, pp. 51-53. (Magazine Articles).
  5. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล, วัชรภ ชัยกิตติศิลป์, และ จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, "ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติกับสังคมไทย (Role of National Nanotechnology Center on Thai Society)," ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม, vol. 11, no. 2, มี.ค.-เม.ย. 2547, pp. 54-58. (Magazine Articles).

  package-place

  07-Researches (งานวิจัย)


  1. 2011: "Establishment Of Fuel Cell Laboratory at TNI," Funded By Thai-Nichi Institute Of Technology, 2016-2018.," Funded By Thai-Nichi Institute Of Technology, 2010-2011.
  2. 2012: "A Survey Research on Current Research and Development Situation and Market Potential of Human-Assistance Robots in Thailand," funded by New Energy and Industrial Technology development Organization (NEDO), 2011-2012.
  3. 2013: "A Study on Smart Grid Initiative and Consumers’ Perceptions in Thailand," Funded By The New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2012–2013.
  4. 2013: "Development of Synthetic Process of Porous Carbon," Funded by Thai-Nichi Institute of Technology, 2011-2013.
  5. 2014: "A Study on Evolution Direction of Industrial Sector and Impact of Energy Consumption in Thailand," Funded by New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2013- 2014.
  6. 2015: "A Study on Strategic Push on the Dissemination of NEDO’s Projects - Energy Conservation and Management Technologies in Buildings in Thailand - Part 1: The Impacts and Implications Due to Policy Initiated by the Interim Government," funded by New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2014-2015.
  7. 2016: "A Study on Current Situation of Alternative Energies Based Power Generation and Their Roles and Potential in Thailand's Future Power Development Plan: Municipal Solid Waste and Solar Rooftop," funded by New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2015-2016.
  8. 2016: "Production of Biocoke from Agricultural Residues," funded by Thai-Nichi Institute of Technology, 2015-2016.
  9. 2017: "Transformation of Thai Industries towards Industry 4.0: Perceptions & Challenges in Creating Smart Industry," funded by New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2016-2017.
  10. 2018: "A Survey on Agribusinesses in Developing Value-added Products from Agricultural Wastes in Thailand," funded by New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2017-2018.
  11. 2018: "Establishment of Advanced Material Processing Research Laboratory," funded by Thai-Nichi Institute of Technology, 2016-2018.
  12. 2018: "Production of Biocoke for Industry from Rubberwood Sawdust," funded by Thai-Nichi Institute of Technology, 2017-2018.
  13. 2019: "Production of Bio-solid Fuel from Agricultural Residues and Lumber Industry," funded by Thailand Research Fund (TRF), 2017-2019.
  14. 2019: “A Survey On Current Perception On Electric Vehicle Industry In Thailand," Funded By The New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2018–2019, 700,000 Baht.
  15. 2019: “A Survey On Opportunity Of Automation And Industrial Robots Utilization In Agricultural And Food Processing Industries In Thailand," Funded By The New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2018–2019, 1,000,000 Baht.
  16. 2020: “A Survey On Opportunities In Thailand’s E-Logistics And Supply Chain Market," Funded By The New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2019–2020, 1,000,000 Baht.
  17. 2021: "A Survey on Manufacturing Perception Towards Green Industry in Thailand," Funded by New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2021-2022.
  18. 2021: "A Survey on Manufacturing Perception Towards Green Industry in Thailand," Funded by Toyota Tsusho Mobility Informatics (Thailand) Co. Ltd., 2021-2022.
  19. 2021: "Development of Biocoke from Palm Residue," funded by Thai-Nichi Institute of Technology, 2020-2021.
  20. 2021: "Thailand’s E-Logistics Policy & Emerging Trends: Journey to the Future," Funded By The New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2020–2021, 770,000 Baht.
  21. 2021: "โครงการทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบนวัตกรรม (A Review of Thai Governmental Organizations’ Mechanisms and Measures to Support Research, Innovation and Commercialization)," Funded by Thailand Science Research and Innovation (TSRI), 2020-2021.
  22. 2022: "A Survey on Opportunities of Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) in Thailand’s Oil & Gas, Energy and Chemical Industry," Funded By New Energy And Industrial Technology Development Organization (NEDO), 2022-2023.
  23. 2023: "Development of Biocoke from Napier Grass," Funded by Tachinen Green Energy Co., Ltd., April-September 2023.
  24. 2023: "The Study and Enabling the Policy Utilization on Thai’s Virtue Amid the Trend of Low Carbon Society," funded by National Research Council of Thailand (NRCT), 2023-2024.
  25. 2024: "Adaptation of Thai Industry to Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)," Funded by New Energy and Industrial Technology Development (NEDO), 2023-2024.
  26. 2024: "Development of Biocoke from palm oil residue", Funded By Tachinen Green Energy Co., Ltd., April-September 2024.
  27. 2024: Future of Biorefinery Industry toward Net-zero Society in Thailand, Funded by New Energy and Industrial Technology Development (NEDO), 2023-2024.

  package-place

  12-Lectures (งานสอน)


  1. ENG-215 Industrial Engineering and Management (วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม)
  2. ENG-203 Engineering Materials (วัสดุวิศวกรรม)
  3. ENG-212 Manufacturing Processes (กรรมวิธีการผลิต)
  4. IEN-306 Safety and Environmental Engineering (วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)
  5. IEN-314 Safety Engineering (วิศวกรรมความปลอดภัย)
  6. PEN-314 Safety Engineering (วิศวกรรมความปลอดภัย)
  7. MET-602 Engineering Research Methodology (ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม)
  8. MET-603 Seminar In Engineering Technology (สัมมนาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม)
  9. MET-613 Advanced Material Technology (เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง)
  10. MET-615 Loss Prevention in Process Industries (การป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม)
  11. MET-622 Alternative Energy Technologies (เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก)
  12. MET-622 Alternative Energy Technologies (เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก)
  13. MET-645 Special Topics in Engineering Technology (หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม)
  14. MET-648 Energy Management and Green Manufacturing (การจัดการพลังงานและการผลิตสีเขียว)
  15. MSC-103 General Chemistry (เคมีทั่วไป)

  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2927, 081-101-8444
  อีเมล์ : jintawat@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : C405 (ห้องวิจัยกระบวนการวัสดุขั้นสูง)