ผศ.ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล

Assistant Professor Thitiporn Lertrusdachakul, Ph.D.

ティティポーン ルートラットデーチャークン


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)    ติดต่อคณาจารย์

    Contact US
    เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2769
    อีเมล์ : thitiporn@tni.ac.th
    ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ