อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย

Phaisarn Sudwilai, Ph.D.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 08-7022-3510, 02-763-2600 ต่อ 2909
อีเมล์ : phaisarn@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 3 อาคาร C