อ.ฐนสิน ญาติสูงเนิน (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

Tanasin Yatsungnoen


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ลาศึกษา

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  package-place

  งานวิจัยที่สนใจ

  Research

  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2728
  อีเมล์ : tanasin@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  © 2018 Information and Communication center. All Right Reserved