ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย

Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.


วิทยาลัยนานาชาติ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (GBM)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ (GBM)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2726, 08-1619-6602
อีเมล์ : rachata@tni.ac.th
ห้องทำงาน : E318