อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต

Paskorn Apirukvorapinit,Ph.D.


วิทยาลัยนานาชาติ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (DSA)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

การศึกษา

Education

package-place

ผลงานทางวิชาการ

Publication Lists

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2791
อีเมล์ : paskorn-a@tni.ac.th
ห้องทำงาน : E318