อ.ดร. ประมุข บุญเสี่ยง

Pramuk Boonsieng, Ph.D.


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  package-place

  การศึกษา

  Education

   package-place

   ผลงานทางวิชาการ

   Publication Lists
   1. Pramuk Boonsieng and Toshiaki Kondo, “Comparative study of motion estimation techniques: the gradient method and structure tensor method,” in Proceedings of the International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT’07), Bangkok, Thailand, January 8-9, 2007.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)
   2. Pramuk Boonsieng, Lalita Boorana-apirakkul, and Suwan Runggeratigul, “Optimal Regular Logical Topology for WDM Networks” in Proceeding of the International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC’05), Korea, July 4-7, 2005.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)
   3. Pramuk Boonsieng, Toshiaki Kondo, and Waree Kongprawechnon, “A corner detection technique using unit gradient vectors,” 17th International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB’12), Oita, Japan, January 19-21, 2012.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)
   4. Pramuk Boonsieng, Toshiaki Kondo, and Waree Kongprawechnon, “A robust optical flow estimation technique using gradient orientations,” ScienceAsia, vol. 40, no. 1, pp. 73–83, 2014.( ผลงานในวารสารวิชาการและหนังสือระดับนานาชาติ/ Refereed International Journal Papers and Book Chapters)
   5. Pramuk Boonsieng, Toshiaki Kondo, and Waree Kongprawechnon, “Feature-based gradient orientation structure tensor method,” 30th JSST Annual Conference (JSST’11), International Conference on Modeling and Simulation Technology, Tokyo, Japan, October 22-23, 2011.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)
   6. Pramuk Boonsieng, Toshiaki Kondo, and Waree Kongprawechnon, “Unit gradient vectors based motion estimation techniques,” ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, vol. 9, no. 2, pp. 246–254, 2011.( ผลงานในวารสารวิชาการและหนังสือระดับนานาชาติ/ Refereed International Journal Papers and Book Chapters)
   7. Toshiaki Kondo, Pramuk Boonsieng, and Waree Kongprawechnon, “Improved gradient-based methods for motion estimation in image sequences,” in Proceedings of International Annual Conference on Society of Instrument and Control Engineers (SICE’08), Tokyo, Japan, August 20-28, 2008, pp. 1120–1123.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)

   ติดต่อคณาจารย์

   Contact US
   เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2793
   อีเมล์ : b.pramuk@tni.ac.th
   ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   © 2018 Information and Communication center. All Right Reserved