อ.ดร. ประมุข บุญเสี่ยง

Pramuk Boonsieng, Ph.D.


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  package-place

  การศึกษา

  Education

   package-place

   ผลงานทางวิชาการ

   Publication Lists
   1. P. Vejjanugraha, K. Tiwatthanont, N. Vichaidis, T. Yatsungnoen, P. Charoenpong, S. Wansopa, A. Suasaming, P. Boonsieng, "An Automated Data Analytics and Overall Equipment Effectiveness Visualization Technique for Assembly Line on Continuous Manufacturing System using Power BI," in Proc. 2022 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2022), May 19-20, pp. 562-567, doi: 10.1109/ICBIR54589.2022.9786497. : link
   2. K. Thwe Min Han, P. Boonsieng, W. Kongprawechnon, P. Vejjanugraha, W. Ruengkitpinyo, and T. Kondo, "An Automated Framework for Screening of Glaucoma using Cup-to-Disc Ratio and ISNT Rule with a Support Vector Machine," Trends in Sciences, vol. 19, no. 9, pp. 3971-3983, Apr. 2022, https://doi.org/10.48048/tis.2022.3971
   3. ศรายุทธ นนท์ศิริ, ประมุข บุญเสี่ยง, ณปภัช วิชัยดิษฐ์, ศุภาวีร์ มากดี, “การพัฒนาระบบตรวจจับการสวมใส่หน้ากากแบบอัตโนมัติในเวลาจริง (The System Development of Real-Time Face Mark Detection),” การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่12 (NCIT2020), บางแสน, ชลบุรี, 21-22 ตุลาคม, 2563, หน้า 129-132.
   4. นิรัชพร อุ่นนิมิตร, ภัทรดร เอกธรรมบดี, ประมุข บุญเสี่ยง, พิชิตชัย คำอินทร์, ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล, ธรรศฏภณ สุระศักดิ์, “การพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับวาดภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ บนอากาศ ผ่านอุปกรณ์ Leap Motion Controller,” การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่12 (NCIT2020), บางแสน, ชลบุรี, 21-22 ตุลาคม, 2563, หน้า 87-92.
   5. A. Ninkoompai, Pramuk Boonsieng, and P. Sirikongtham , “Improving Student Achievement and Satisfaction using Virtual Classroom,” in Proceeding of International Conference on INTERNET STUDIES, Takamatsu, Japan, 2018, pp. 1-8.
   6. T. Yatsungnoen, P. Boonsieng, and K. Tiwatthanont, "Data Mining to Reduce The Student Dropout by Adjusting Imbalance Data at Thai-Nichi Institute of Technology," in Proceedings of The First International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management, Hokkaido, Japan, March 7, 2018, pp.23-27.
   7. Pramuk Boonsieng, Toshiaki Kondo, and Waree Kongprawechnon, “A robust optical flow estimation technique using gradient orientations,” ScienceAsia, vol. 40, no. 1, pp. 73–83, 2014. (ผลงานในวารสารวิชาการและหนังสือระดับนานาชาติ/ Refereed International Journal Papers and Book Chapters)
   8. Pramuk Boonsieng, Toshiaki Kondo, and Waree Kongprawechnon, “A corner detection technique using unit gradient vectors,” 17th International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB’12), Oita, Japan, January 19-21, 2012.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)
   9. Pramuk Boonsieng, Toshiaki Kondo, and Waree Kongprawechnon, “Unit gradient vectors based motion estimation techniques,” ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, vol. 9, no. 2, pp. 246–254, 2011. (ผลงานในวารสารวิชาการและหนังสือระดับนานาชาติ/ Refereed International Journal Papers and Book Chapters)
   10. Pramuk Boonsieng, Toshiaki Kondo, and Waree Kongprawechnon, “Feature-based gradient orientation structure tensor method,” 30th JSST Annual Conference (JSST’11), International Conference on Modeling and Simulation Technology, Tokyo, Japan, October 22-23, 2011.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)
   11. Toshiaki Kondo, Pramuk Boonsieng, and Waree Kongprawechnon, “Improved gradient-based methods for motion estimation in image sequences,” in Proceedings of International Annual Conference on Society of Instrument and Control Engineers (SICE’08), Tokyo, Japan, August 20-28, 2008, pp. 1120–1123.(ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)
   12. Pramuk Boonsieng and Toshiaki Kondo, “Comparative study of motion estimation techniques: the gradient method and structure tensor method,” in Proceedings of the International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT’07), Bangkok, Thailand, January 8-9, 2007. (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)
   13. Pramuk Boonsieng, Lalita Boorana-apirakkul, and Suwan Runggeratigul, “Optimal Regular Logical Topology for WDM Networks” in Proceeding of the International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC’05), Korea, July 4-7, 2005. (ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ Refereed International Conference Papers)

   ติดต่อคณาจารย์

   Contact US
   เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2793
   อีเมล์ : b.pramuk@tni.ac.th
   ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ