อ.ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร

Saprangsit Mruetusatorn, Ph.D.


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ผู้อำนวยการ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

ผลงานทางวิชาการ

Publication Lists
 1. e-Commerce in the Real Business – Learning from worldwide outstanding case studies, Electronic Commerce Resource Center/NECTEC, Mar. 2002
 2. Handbook of IT Engineer Exam, Technology Promotion Association (Thai-Japan), Oct. 2001
 3. Saprangsit Mruetusatorn and Yoshinori Sakai: A Resolution Conversion Method Employing the Impulse Response of Image Devices, Proc. of EUROPTO Series: High- Definition Video, SPIE, Vol.1976, pp.285-292, Apr.1993
 4. Saprangsit Mruetusatorn, Hirotsugu Kinoshita, and Yoshinori Sakai: A Conversion Method of Resolution with Preservation of Visual Appearance for Still Image Transmission System, IEICE Autumn Grand Conference, D-267, p.6-269, Sep. 1992
 5. Saprangsit Mruetusatorn, Hirotsugu Kinoshita, and Yoshinori Sakai: A Resolution Conversion Method with High Image Quality Preservation IEICE Trans. of Inf. & Syst., Vol.E77-D, No.6, pp.686-693, Jun.1994
 6. Saprangsit Mruetusatorn, Hirotsugu Kinoshita, and Yoshinori Sakai: A Study on the Conversion of Resolution for High Quality Visual Communication, IEICE Image Engineering Conference, IE91-76, pp. 19-26, Nov. 1991Books
 7. Saprangsit Mruetusatorn, Hirotsugu Kinoshita, and Yoshinori Sakai: Conversion of Image Resolutions for High Quality Visual Communication, IEICE Trans. of Inf. & Syst., Vol.E76-D, No.2, pp.251-258, Feb.1993
 8. Saprangsit Mruetusatorn: Interactive Tools for Visual Structuring, TAO Trans. of Invited Foreign Researchers’ Papers of 1994, pp.61-73, Apr.1995
 9. Siriporn Chongpratheep, Saprangsit Mruetusatorn, Mikami Yoshiki:Enhancing Application Interoperability Using Semantic Technology for E&P Industry: A Literature Review, Proceedings of ICBIR 2012, pp.98-102, May 2012
 10. Siriporn Chongpratheep, Saprangsit Mruetusatorn: Strengthen Image Retrieval Performance Using Knowledge-Intensive Network of Topic Maps: Survey and Initial Experiment, Proceedings of ICBIR 2014, pp.194-199, May 2014
 11. Ubiquitous – Internetworking Anytime Anywhere, Technology Promotion Association (Thai-Japan), Jul. 2002
 12. Vacharapol Euapoonviriya, Saprangsit Mruetusatorn: A New Method of Generating the Indoor Floor Plan of Walking Route using Sequential Images and Movement Data Analysis and Processing, Proceedings of ICBIR 2014, pp.215-217, May 2014
 13. Vacharapol Euapoonviriya, Saprangsit Mruetusatorn: Proceedings of TNIAC2015, A System Development for Creating Indoor Floor Plan of Walking Route Using Video and Movement Data, Proceedings of TNIAC2015, pp.104-110, May 2015

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2741
อีเมล์ : saprangsit@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ