ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน

Assistant Professor Dr. Dumrongkiat Ratana-Amornpin

ダムロンキイツト ラタナアモーンピン


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2945, 08-1852-2929
  อีเมล์ : dumrongkiat@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : ชั้น 3 อาคาร C
  © 2018 Information and Communication center. All Right Reserved