อ.ภัสมะ เจริญพงษ์

Patsama Charoenpong

パトサマ チャレンポン


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

งานวิจัยที่สนใจ

Research

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2731
อีเมล์ : patsama@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ