อ.ดร.ภูวดล ศิริกองธรรม

Phuwadon Waiyanet


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  package-place

  ผลงานทางวิชาการ

  Publication Lists
  1. P. Sirikongtham and A. Ninkoompai, “Improved Learning Outcomes Using Virtual Reality a Case Study of Solar System”. International Conference on INTERNET STUDIES, pp. 1-10, Takamatsu, Japan, 2018.
  2. P. Sirikongtham and W. Paireekreng, “Improving Speech Recognition Using Dynamic Multi-Pipeline API”. Fifteenth International Conference on ICT and Knowledge Engineering, pp. 65-70, Bangkok, Thailand, 2017.
  3. P. Sirikongtham, “ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมพาวเวอร์พอยท์สำหรับการนำเสนองานโดยใช้กล้องคีเนค”. การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT2016) , pp. 29-33, Krabi , Thailand, 2016.
  4. Sirikongtham P. A Technique for Internet Television Control Using Kinect Combination of Voice Recognition and Motion Detection Approach. M.B.Sc thesis, Web Engineer, Dhurakij Pundit University, TH, การบริหารจัดการแห่งโลกพลวัต ครั้งที่ 8, October 2012
  5. Sirikongtham P. Development of Interactive Virtual Dressing Room. The 3RD National nterdisciplinary Academic Conference, page 257-261, Bangkok, 15th May 2015
  6. Sirikongtham P. การพัฒนาเกมสำหรับผู้พิการทางแขน โดยการใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียง. The 6th National Conference on Information Technology, pages 17-20, Bangkok, 27 February 2014

  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2742, 08-6842-2284
  อีเมล์ : puwadol@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ