อ.ณิชกานต์ ไชยจักร์

Nichakan Chaiyajak


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)    ติดต่อคณาจารย์

    Contact US
    เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2712, 08-6331-8032
    อีเมล์ : nichakan@tni.ac.th
    ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ