อ.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย

Apichaya Nimkoompai

アピチャヤ ニムコンプイ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2794, 08-1639-0555
อีเมล์ : apichaya@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved