อ.ดร.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย

Apichaya Nimkoompai

アピチャヤ ニムコンプイ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

ผลงานทางวิชาการ (Publication/Research)

Publication Lists
 1. หนังสือ Professional web design CS 4: เรียนรู้กระบวนการออกแบบ web site อย่างมืออาชีพ (2552) ,ND Publishing
 2. หนังสือ Professional web design CS 3: เรียนรู้กระบวนการออกแบบ web site อย่างมืออาชีพ (2550)(2551) ,ND Publishing
 3. Phumipat Saengpradab, Annop Monsakul, Apichaya Nimkoompai, Using EDI System to Increase Efficiency of Graduate School Support System based on User Experience, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Community-led Social Innovation in the Era of Global Changes amidst Covid-19 Crisis: นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19” ,19 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 4. Apichaya Nimkoompai, Worapat Paireekreng , A predictive model of user experience m-learning based on learning style. , Information Technology Journal (kmutnb) , Vol.18 No.1 , Jan-June 2022.
 5. Apichaya Nimkoompai, Worapat Paireekreng , A Model of UX Based M-learning for Enhancing Learning Effectiveness , 14th National Conference Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society , Bangkok Thailand , June 2019.
 6. Apichaya Nimkoompai,Worapat Paireekreng and Suwannit Chareen Chit, Enhancing User Experience for Mobile Learning Using Augmented Reality and Learning Style, Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences (JUBPAS) Vol. 27 No.1 (2019), April 2019.
 7. Nitirat Tantavech, Apichaya Nimkoompai , “CAPTCHA:Impact of Website Security on User Experience” , 4th International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2019), Da Nang, Vietnam ,February 20-23, 2019.
 8. Apichaya Nimkoomapi,Worapat Paireekreng , Suwannit Chareen Chit, “Enhancing User Experience for Mobile Learning Using Augmented Reality and Learning Style” , 7th International Conference on Computing and Informatics (ICOCI2019), March 27-29 ,2019 ,Bangkok,Thailand.
 9. Puwadol Sirikongtham and Apichaya Nimkoompai, “Improved Learning Outcomes Using Virtual Reality a Case Study of Solar System”. International Conference on INTERNET STUDIES, pp. 1-10, Takamatsu, Japan, 2018.
 10. Apichaya Ninkoompai, Pramuk Boonsieng and Puwadol Sirikongtham , “IMPROVING STUDENT ACHIEVEMENT AND SATISFACTION USING VIRTUAL CLASSROOM” International Conference on INTERNET STUDIES (NETs 2018) Takamatsu, Japan.
 11. Apichaya Nimkoompai, Chan Jaruvongrangsee and Puwadol Sirikongtham , “Integration of speech recognition into virtual classroom to enhance learning achievement”, 2018 VII International Conference on Network, Communication and Computing (ICNCC 2018) , December 14-16, Taipei.
 12. Apichaya Nimkoompai , Worapat Paireekreng , “FRAMEWORK FOR UX BASED M-LEARNING USING LEARNING STYLE AND RECOMMENDATION SYSTEM”, International Conference on Internet Studies (NETs2017), July 14-16, 2017, Bali, Indonesia
 13. Apichaya Nimkoompai , Worapat Paireekreng , “DYNAMIC UX BASED M-LEARNING USING USER PROFILE OF LEARNING STYLE” , 2017 the 3rd International Conference on Communication and Information Processing (ICCIP 2017)November 24-26, 2017 ,Tokyo, Japan.

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2794, 08-1639-0555
อีเมล์ : apichaya@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ