อ.ชาญ จารุวงศ์รังสี

Chan Jaruwongrungsee


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2742
อีเมล์ : chan@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ