อ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล

Kanticha Kittepeerachon, Ph.D.

カンティチャー キッティピーラチョン


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

RESEARCH INTERESTpackage-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 0-2763-2600 Ext.2935
  อีเมล์ : kanticha@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : C304
  © 2018 Information and Communication center. All Right Reserved