ผศ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล

Assistant Professor Kanticha Kittepeerachon, Ph.D.

カンティチャー キッティピーラチョン


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

RESEARCH INTERESTpackage-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 0-2763-2600 Ext.2935
อีเมล์ : kanticha@tni.ac.th
ห้องทำงาน : C304