อ.ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์

Saromporn Charoenpit, Ph.D.


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

ผลงานทางวิชาการ

Publication Lists
 1. M. Ohkura, T. Komatsu, S. Tivatansakul, S. Charoenpit, and S. Settapat, “Comparison of Evaluation of Kawaii Ribbons between Genders and Generation of Japanese,” in Proceeding of IEEE/SICE International Symposium on System Integration, pp.824-828, 2012 (conference)
 2. M. Ohkura, T. Komatsu, S. Tivatansakul, S. Settapat, and S. Charoenpit, “Comparison of Evaluation of Kawaii Ribbons between Gender and Generation,” in Proceeding of the 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), pp.4478-4487, 2012.(conference)
 3. N. Vilaisakulyung, S. Charoenpit and S. Kodaka, “IT qualifications are required of students of Japanese companies”, Thai-Nichi Institute of Technology, 2012.(Conference)
 4. N. Vilaisakulyung, S. Charoenpit and S. Kodaka, “IT qualifications are required of students of Japanese companies”, Thai-Nichi Institute of Technology, 2012.(conference)
 5. N. Vilaisakulyung, S. Charoenpit and S. Kodaka, “The standard test knowledge of information technology students”, Thai-Nichi Institute of Technology, 2012.(conference)
 6. S. Charoenpit and M. Ohkura, “A New E-Learning System Focusing on Emotional Aspect Using Biological Signals,” in Proceeding of The 15th International Conference HCI International 2013, Vol. 8005, pp.343-350, 2013.(conference)
 7. S. Charoenpit and M. Ohkura, “A New E-learning System focusing on Emotional Aspects using Eye Tracking,” in Proceeding of The 5th International Conference Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2014), pp.6161-6170, 2014.(conference)
 8. S. Charoenpit and M. Ohkura, “A Proposal of E-Learning System Design Focusing on Emotional Aspect using Biological Signals,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Biometrics and Kansei Engineering (ICBAKE 2013), pp.178-182, 2013.(conference)
 9. S. Charoenpit and M. Ohkura, “E-learning System with Real-time Feedback from Eye Tracking,” 19th Triennail Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2015), 2015.(conference)
 10. S. Charoenpit and M. Ohkura, “Exploring Emotion in an E-learning System using Eye Tracking,” International Journal of Affective Engineering, Vol.14, No.4 pp.309-316, 2015.(journal)
 11. S. Charoenpit and M. Ohkura, “The Kansei research on the price labels of shoes,” in Proceeding of the 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), pp.6851-6859, 2012.(conference)
 12. S. Charoenpit, S. Chevakidagarn, and M. Ohkura, “A New E-Learning System Focusing on Emotional Aspect,” Transactions of Japan Society of Kansei Engineering, Vol. 13, No.1, pp.117-125, 2014.(Journal)

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2738
อีเมล์ : saromporn@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ