อ.รุ่งภพ ปรีชาวิทย์

Mr. Rungphop Preechawit

ルンポップ プリーチャウィット


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

ครูปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

งานวิจัยที่สนใจ

Research

package-place

ผลงานทางวิชาการ

Publication Lists

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2633, 08-5248-9426
อีเมล์ : rungphop@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved