ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์

Asst. Prof. Wipawadee Wongsuwan, D.Eng.

ウィパワディーウォンスワン


วิทยาลัยนานาชาติ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (Dean of Thai-Nichi International College (TNIC))
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

III. Research Projects (โครงการวิจัย)


 1. A Thailand-Made Standardized Multi-Function Industrial Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA) Robot with Intelligent Manipulator for Production Lines (funded by NSTDA).
 2. Characteristics of biocoke produced from agricultural waste.
 3. Consultant: Dewatering and drying of solid sludge from biogas digester (funded by EPPO).
 4. Defect reduction in manufacturing of Poly Urethane (PU) foam product.
 5. Fuel Cell Laboratory (FCL) consolidation project.
 6. Project leader: Design of PV assisted roof solar collector for air ventilation (funded by EPPO).
 7. Project leader: Development of chemical energy storage package (funded by TRF).
 8. Project Leader: Happiness Air Platform (HAP4.0): Management for Health-Safety-Environment (HSE) by IoT for Industry. (funded by TRF).
 9. Research associated: Design of water management in proton exchange membrane fuel cell (PEMFC), (funded by EPPO).
 10. Research associated: Heat transfer enhancement in thermal equipment (funded by TRF).
 11. Researcher: Analysis of reactor performance for thermo-chemical energy storage (funded by CMU).
 12. Researcher: Development of 300 W and 1 kW stack PEMFC prototype (funded by MTEC).
 13. Researcher: Development of solar refrigerator and water heater (funded by CMU).
 14. Researcher: Ecological solar system (Eco-Sol) (funded by Commission of Higher Education of Thailand).
 15. Researcher: Energy conservation potential in convenience store
 16. Researcher: Performance analysis of the coupled adsorption-heat pipe system (funded by CMU).
 17. Researcher: Reduction of heat transfer through building envelop by double wall: case study in hot and humid climate (funded by EPPO).
 18. Sustainable Energy for Building Technology (SEBT).
 19. Test of Solar PV Rooftop DC Air Conditioner.

package-place

IV. Academic Service (บริการวิชาการ)


 1. 2020 - 2021: “Thailand’s E-Logistics Policy & Emerging Trends: Journey to the Future “, funded by the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).
 2. A Study on Current Situation of Alternative Energies Based Power Generation and Their Roles and Potential in Thailand’s Future Power Development Plan: Municipal Solid Waste (MSW) and Solar Rooftop (NEDO) 2016.
 3. A Study on Evolution Direction of Industrial Sector and Impact of Energy Consumption in Thailand (funded by NEDO) 2014.
 4. A Study on Smart Grid Initiative and Consumers’ Perceptions in Thailand (funded by NEDO) 2013.
 5. A Study on Smart Grid Initiative and Consumers’ Perceptions in Thailand.
 6. A Study on Strategic Push on the Dissemination of NEDO’s Projects: Energy Conservation and Management Technologies in Buildings in Thailand (2015) - a. Part 1: The Impacts and Implications Due to Policy Initiated by the Interim Government. b. Part 2: A Study on Strategic Push on the Dissemination of NEDO’s Projects Relating to Energy Conservation and Management Technologies in Buildings in Thailand.
 7. A Survey on Agribusinesses in Developing Value-added Products from Agricultural Wastes in Thailand (NEDO) 2018.
 8. A Survey on Current Perception on Electric Vehicle Industry in Thailand (NEDO) 2019.
 9. A Survey on Opportunities in Thailand’s e-Logistics and Supply Chain Market (NEDO) 2020.
 10. A Survey on Opportunity of Automation and Industrial Robots Utilization in Agricultural and Food Processing Industries in Thailand (NEDO) 2019.
 11. A Survey Research on Current Research and Development Situation and Market Potential of Human-Assistance Robots in Thailand (funded by NEDO) 2012.
 12. Application of technology to develop creative industry on shoes for health.
 13. Conceptual project for Improvement of RX factory Line balancing.
 14. Development on Musical Stair for the Thanya Shopping Park
 15. Dewatering and drying of solid sludge from biogas digester.
 16. Energy conservation in small and medium scale industries.
 17. Energy strategy of Lampoon province.
 18. Exhibitions on the research output: Thailand Industry Expo 2016, SITEX 2016, Thailand Technology Show 2016.
 19. Feasibility study of energy conservation and standard development for hot water production in hotels.
 20. Improvement of Vending Machine’s Refrigeration System (2018 – Present).
 21. Promotion of energy conservation policy.
 22. Reverse Engineering audit (under MTEC).
 23. Startup Thailand League 2018.
 24. Transformation of Thai Industries towards Industry 4.0: Perceptions & Challenges in Creating Smart Industry (NEDO) 2017.

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  package-place

  VI. International Articles (Journal/Conference)


  1. Anchalee Supithak, Wipawadee Wongsuwan, Lerkiat Vongsarnpigoon (2016). Application of Minitab 17 Statistical Software to Analysis of Students of the Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology , International Conference on Business and Industrial Research ©ICBIR 2016, 12-13 May 2016.
  2. Bunjong Yaothanee and Wipawadee Wongsuwan (2014). Performance Evaluation of the Cooling Tower of the Blow Molding Machine, ICBIR 2014: International Conference on Business and Industrial Research, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand, Thursday - Friday, May 15-16, 2014.
  3. Chiradool Thaiprakob and Wipawadee Wongsuwan (2013). Analysis of the Defects of Condenser from the Brazing Furnace: A Case Study of an Automotive Condenser Manufacturer, IE Network Conference 2013: Green Productivity and Innovation Proceedings, Pattaya, Thailand, October, 16-18, 2013.
  4. Metinee Rodoum, Wipawadee Wongsuwan, and Wimol San-Um (2016). A Real-time Portable Thermal Comfort Measurement Device, Proceedings on the 3rd Management and Innovation Technology International Conference (MiTiCON 2016), 12 - 14 October 2016, Chon Buri, Thailand.
  5. Piyanuch Bunyaso and Wipawadee Wongsuwan (2016). Development Closed-loop Oscillating Heat Pipe with Check Valves (CLOHP/CV) to Enhance Heat Removal from Automobile Air-conditioner, International Conference on Business and Industrial Research ©ICBIR 2016, 12-13 May 2016.
  6. Sirirote Chantho and Wipawadee Wongsuwan (2014). Effect of Temperature on the Flexible Polyurethane Product from Reaction Injection Molding Process, JCREN2014, December 22-23, 2014, Kanchanaburi, Thailand.
  7. Suwit Khongkla and Wipawadee wongsuwan (2017). Recycling and Upgrading of Shredded Paper and Textile Waste using Biocoke Technology, Proceedings on The 6th Joint Conference on Renewable Energy andNanotechnology (JCREN 2017), 12 - 14 October 2017, Bangkok, Thailand, pp.15.
  8. T. Songuppakarn, W. Wongsuwan, and W. San-um (2014). Artificial Neural Networks Based Prediction for Thermal Comfort in an Academic Classroom, International Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), 19-21 March 2014, the Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya City, Thailand.
  9. W. San-Um, C. Antarasena, W. Wongsuwan, C. Potiwanna, C. Katemanee and S. Jakborvornphan (2017). Digital Engineering Curriculum for Human Resources Development towards Thailand Digital Economy, The 16th International and National Conference on Engineering Education, June 14-16, 2018, Pattaya, Chonburi, Thailand.
  10. Wimol San-Um, Pansathorn Lekbunyasin, Mongkol Kodyoo, Wipawadee Wongsuwan, Jakkaphong Makfak and Jiradett Kerdsri (2016). A long-range low-power wireless sensor network based on U-LoRa technology for tactical troops tracking system, The 3rd Asian Conference on Defense Technology, 18-20 January 2017, Le Meridien Phuket Beach Resort, Phuket, Thailand.
  11. Wipawadee Wongsuwan and Wimol San-Um (2015). The Development of Distributed Sensors Network for Measurement of Thermal Comfort in Academic Classroom, The 2nd Management Innovation Technology International Conference (MITiCON2015), 16-18 Nov 2015.
  12. Wipawadee Wongsuwan and Wimol San-um (2017). A Cost-Effective Stand-Alone Thermal Comfort Calculation System for Healthy Air Evaluation in Academic Classrooms through PMV and PPD Indications, International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), Vol. 10 No. 1, Jan-June 2017, pp. 1-7.
  13. Wipawadee Wongsuwan, Siree Burapornpong, Pintip Supachutikul, Supitchaya Cherdkeattikul, Kotchakarn Nantasaksiri, and Jintawat Chaichanawong (2015). Process Effect of Temperature on Properties of Biocoke from Soybean Residues, The International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics 2015 (ATEM’15), 4-8 Oct 2015.
  14. Wipawadee Wongsuwan, Wimol San-Um, Raksakow Buhachat, and Kanokpan Kongsom (2017). Test of PV Rooftop Solar Air Conditioning System Case study of the Experimental Room in an Academic Workshop Building in Bangkok, The 4th 2017 Management and Innovation Technology International Conference (MITicon2017), 15 December, 2017, Classic Kameo Ayutthaya Hotel, Ayutthaya, Thailand.
  15. Wipawadee Wongsuwan, Wirote Ritthong, Tanongkiat Kiatsiriroat, and Atipoang Nuntaphan (2011). Performance analysis of a modular adsorption cooling system having sonic vibration at evaporator, Journal of Energy Engineering (ASCE), Vol. 137, No. 2, June 2011, pp.99-108.
  16. Wirote Ritthong, Tanongkiat Kiatsiriroat, Wipawadee Wongsuwan, and Atipoang Nuntaphan (2013). Performance Analysis of Modular Adsorption Cooling System with Sonic Vibratio in a Adsorber, Experimental Heat Transfer: A Journal of Thermal Energy Generation, Transport, Storage, and Conversion, online 7-Jan-2013 (Taylor and Francis Online).

  package-place

  VII. National Articles (Journal/Conference)


  1. นฤมล จินะกาศ และ วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ (2553). การปรับปรุงคุณสมบัติด้านความร้อนของตัวดูดซับจากถ่านกัมมันต์, การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4, 9-10 สิงหาคม 2553, โรงแรมลายทอง, จ.อุบลราชธานี.
  2. พรชัย ถิรชีวิน, วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์, พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล, การประเมินสภาวะความสบายเชิงอุณหภาพของห้องสมุดกรณีศึกษา : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562). The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference (Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business and Culture)(TNIAC 2019) 31 พ.ค. 62 หน้า 59.
  3. พรชัย ถิรชีวิน, วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์, พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล, การประเมินสภาวะความสบายเชิงอุณหภาพของห้องสมุดกรณีศึกษา : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562). The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference (Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business and Culture)(TNIAC 2019) 31 พ.ค. 62 หน้า 59.
  4. รัชดาพร ศาลากิจ, วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์, อภิญญา พัวพัฒนกุล, อธิคม บางวิวัฒน์, พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล, ศักยภาพอนุรักษ์พลังงานของร้านสะดวกซื้อ: กรณีศึกษาในประเทศไทย (2562). The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference (Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business and Culture)(TNIAC 2019) 31 พ.ค. 62 หน้า 60.
  5. ฤชุดา กัลกะ, วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์, วิภพ เจนจิรายุทธ, การทดสอบวงจรการทำความเย็นของตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ (2562). The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference (Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business and Culture)(TNIAC 2019) 31 พ.ค. 62 หน้า 62.
  6. ฤตกร กัลกะ และ วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ (2560), การทดสอบระบบปรับอากาศจากรังสีอาทิตย์แบบรับไฟฟ้ากระแสตรง, การประชุม วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 16, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, 23-24 ก.พ. 60.
  7. วรลักษณ์ คุณทะสิงห์ และ วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ (2553). คลื่นอุลตราโซนิคช่วยกระบวนการคายสารดูดซับในระบบทำความเย็นแบบดูดซับที่ใช้ถ่านกัมมันต์-เมทานอล เป็นคู่สารทำงาน, การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4, 9-10 สิงหาคม 2553, โรงแรมลายทอง, จ.อุบลราชธานี.
  8. วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์, พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล, อภิญญา พัวพัฒนกุล, อธิคม บางวิวัฒน์, การศึกษาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสำหรับร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย, วารสารวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562).

  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2423
  อีเมล์ : wipawadee@ms.tni.ac.th
  ห้องทำงาน : อาคาร E ชั้น 3