ผศ.ดร.อาทิตย์ ธรรมตระการ

Assistant Professor Atit Tamtrakarn, Ph.D.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2911,08-3710-8947
อีเมล์ : atit@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 3 อาคาร C