อ.ดร.อัดนา เซนโต๊ะ

Adna Sento, Ph.D.

アッドナー・セント


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)

ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

ผลงานทางวิชาการ


  1. (2012) Adna Sengto, Leauhatong, T., Human falling detection algorithm using back propagation neural network, Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2012 , vol., no., pp.1,5, 5-7 Dec. 2012.
  2. (2014) Adna Sengto, Wimol San-Um, Jirayu Peetakul, and Amad Damau “An integrated real-time web-based power monitoring with mobile phone warning system”, Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2014), 2014, vol., no., pp.40-43, 17-19, 2014.
  3. (2016) Adna Sento and Yuttana Kitjaidure, Neural network controller based on PID using an extended Kalman filter algorithm for multi-variable non-linear control system, 2016 Eighth International Conference on Advanced Computational Intelligence (ICACI), Chiang Mai, pp. 302-309, 2016.
  4. (2016) Adna Sento “Image Compression with Auto-encoder Algorithm using deep neural network (DNN)” 2016 Management and Innovation Technology International Conference (MITicon) (MITiCON2016), 2016, vol., no., pp.90-103, 2016.
  5. (2016) Adna Sento; Yuttana Kitjaidure “A hybrid CKF-NNPID controller for MIMO nonlinear control system” ECTI Transactions on Computer and Information Technology, Vol 10, No 2 (2016).
  6. (2017) Adna Sento, P. Srisuk and Yuttana Kitjaidure, An intelligent system architecture for meal assistant robotic arm, 2017 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), Chonburi, pp. 166-171, 2017.
  7. (2017) P. Srisuk, A. Sento and Y. Kitjaidure, Inverse kinematics solution using neural networks from forward kinematics equations, 2017 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), Chonburi, 2017, pp. 61-65
  8. (2018) Adna Sento, and Yuttana. Kitjaidure, “A Neural Network PID-Like Controller Using a Hybrid of Online Actor-Critic Reinforcement Algorithm with the Square Root Cubature Kalman Filter”, The International Journal of Intelligent Engineering and Systems, Vol. 11, No. 6, pp. 261-270, 2018.
  9. (2019) Adna Sento, “Image Recognition using Deep Belief Network with the Raspberry Pi, 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference, Bangkok, 2019.

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2932, 08-9990-5691
อีเมล์ : adna@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ห้อง C-304 ชั้น 3 อาคาร C คณะวิศวกรรมศาสตร์