รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์

Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.


วิทยาลัยนานาชาติ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE)

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 Ext. 2652, 089-689-5679
อีเมล์ : pisut@tni.ac.th
ห้องทำงาน : E318