อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา

Suwatana Daengsubha, Ph.D.

デンスパー・スワッタナー


วิทยาลัยนานาชาติ | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB)

ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2817
อีเมล์ : suwatana@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 4 อาคาร A สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา