ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

Assistant Professor Pornchai Nivesrangsan, Ph.D.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (AE)

ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  package-place

  ผลงานวิชาการ

  บทความวิชาการ บทความงานประชุมวิชาการ
  1. P Nivesrangsan, Rotary Compressor Monitoring Using Frequency Analysis Technique, International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2016), May 12-13, 2016, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp.107-110.
  2. Pornchai Nivesrangsan and Dutsadee Jantarajirojkul, Bearing Fault Monitoring by Comparison with Main Bearing Frequency Components Using Vibration Signal, The 5th of International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2018), May 17-18, 2018, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 292-296
  3. Sirichai Putwattana and Pornchai Nivesrangsan, The Study of Fuel Injector Operation Using Acoustic Emission Signals, The 5th of International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2018), May 17-18, 2018
  4. จิรพงศ์ สุขาทิพย์ และ พรชัย นิเวศน์รังสรรค์ การตรวจสอบสภาวะเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะด้วยการวิเคราะห์ความถี่ของสัญญาณการสั่นสะเทือน การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสงขลา pp. 1-7
  5. พรชัย นิเวศน์รังสรรค์ การตรวจวัดการทาสัญลักษณ์บนท่อด้วยภาพโดยใช้เว็บแคม การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2019 ครั้งที่ 5, Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business and Culture (TNIAC2019) วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หน้า 361 – 365
  6. พรชัย นิเวศน์รังสรรค์, เครื่องตรวจวัดชิ้นงานด้วยภาพ, งบวิจัยสนับสนุนโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2561-2562
  7. วิศิษฐ สองเมือง และ พรชัย นิเวศน์รังสรรค์ การตรวจสอบสภาวะเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะด้วยการวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางสถิติของสัญญาณการสั่นสะเทือน การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสงขลา pp. 1-7
  8. ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์ และ พรชัย นิเวศน์รังสรรค์ การประยุกต์ใช้สัญญาณอคูสติกอิมิชชันเพื่อตรวจสอบสภาวะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ID136) การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 pp. 1-4
  9. ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์ และ พรชัย นิเวศน์รังสรรค์, การประยุกต์ใช้สัญญาณอคูสติกอิมิชชันเพื่อตรวจสอบสภาวะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม, 2560, หน้า 14-17
  10. เทอดศักดิ์ ใจงาม และ พรชัย นิเวศน์รังสรรค์, การตรวจสอบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยสัญญาณการสั่นสะเทือน, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 – 7 กรกฎาคม 2560, หน้า 1574-1580
  11. เทอดศักดิ์ ใจงาม, ดอน แก้วดก, ฐณัฐ พิณรัตน์ และ พรชัย นิเวศน์รังสรรค์, การตรวจสอบการเสียหายของมีดตัดด้วยสัญญาณอคูสติกอิมิชชัน, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 – 7 กรกฎาคม 2560, หน้า 466-472

  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 089-008-6878
  อีเมล์ : pornchai@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : C404