อ.ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

Watcharin Noothong, Ph.D.

ワチャリン ヌートン


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 027632600
อีเมล์ : watcharin@tni.ac.th
ห้องทำงาน : C404
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved