อ.ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

Watcharin Noothong, Ph.D.

ワチャリン ヌートン


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 027632600
อีเมล์ : watcharin@tni.ac.th
ห้องทำงาน : C404