อ.กานดา ทิวัฑฒานนท์

Kanda Tiwatthanont


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

ประธานหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2740
อีเมล์ : kanda@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ