ผศ.ดร.คณากาญจน์ รักไพฑูรย์

Assistant Professor Kanakarn Ruxpaitoon, Ph.D.

カナカーン ラクパイトゥーン


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2740
อีเมล์ : kanakarn@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ