อ.ดร.คณากาญจน์ รักไพฑูรย์

Kanakarn Ruxpaitoon, Ph.D.

カナカーン ラクパイトゥーン


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2740
อีเมล์ : kanakarn@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved