อ.สาเรศ วันโสภา

Sared Wansopa


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

งานวิจัยที่สนใจ

Research

package-place

ผลงานทางวิชาการ

Publication Lists
  1. หัวข้อ : Design and development of one stop service application for TNI e-persons. ชื่องาน : International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2014). ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
  2. หัวข้อ : การออกแบบระบบแนะนำการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK และ 4MAT ที่วิเคราะห์ด้วยเหมืองข้อมูล. ชื่องาน : การประชุมสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 (TNIAC 2015). ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
  3. หัวข้อ : การออกแบบโมเดลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทางอารมณ์ผู้โพสต์ข้อความบน Facebook. ชื่องาน : การประชุมสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 (TNIAC 2015). ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
  4. หัวข้อ : การแปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนแบบมีบทเรียนออนไลน์บนระบบมูเดิลคลาวน์ กับวิธีการสอนแบบปกติ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. ชื่องาน : DRLE 2017. ปีที่ตีพิมพ์ : 2560

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2712
อีเมล์ : sared@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ