อ.ดร.ประกายดาว กฤษดี

Prakaydao Krissadee, Ph.D.


วิทยาลัยนานาชาติ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (GBM)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 092 278 9891
อีเมล์ : prakaydao@tni.ac.th
ห้องทำงาน : 3rd Floor, E building