อ.ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์

Chatchai Wannaboon, Ph.D.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 0863489984
อีเมล์ : chatchai@tni.ac.th
ห้องทำงาน : C306