อ.ดร.ภคชาติ พุทธิปกรณ์

Pakachart Puttipakorn, Ph.D


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 089-493-7178
อีเมล์ : pakachart@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved