อ.ดร. มหรรณพ ฟักขาว

Mahunnop Fakkao, Ph.D.

マハンノップ・ファカオ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (AE)

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

International Conferences


 1. Aina Tomura, Yuta Kimura, Mahunnop Fakkao, Takashi Nakamura, Nozomu Ishiguro, Oki Sekizawa, Kiyofumi Nitta, Tomoya Uruga, Toyoki Okumura, Mitsuki Tada, Yoshiharu Uchimoto, Koji Amezawa, "Operando Visualization of reaction Distribution in a Composite Electrode for Bulk-Type All-Solid-State Lithium-Ion Batteries by Using Operando CT-XAFS", 9th Lithium Battery Discussions, P19, Arcachon, France, (2019.9.15-20)
 2. Amezawa, K., Funayama, K., Kimura, Y., Fakkao, M., Nakamura, T., Kuwata, T., Kawada, T., Kawamura, J., “Lithium Chemical Potential in Lithium Ion Battery Electrodes under Mechanical Strain” Materials Scince & Technology 2015, October 4-8, 2015.
 3. Amezawa, K., Kimura, Y., Funayama, K., Fakkao, M., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., “Lithium Chemical Potential Change in Lithium Ion Battery Cathodes Under Mechanical Strain”, 229th ECS Meeting, San Diego, USA, May 29-June 2, 2016
 4. Chaichanawong, J., Cherdkeattikul, S., Supachutikul, P., Burapornpong, S., Fakkao, M., Ida, T., “Production of biocoke from biomass resources in Thailand”, Proceedings of The 5th International Conference on the Characterization and Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials and the 51st Summer Symposium on Powder Technology (ICCCI 2015), Kurashiki, Japan, July 7-10, 2015.
 5. Chaichanawong, J., Junlaphap, C., Fakkao, M., “Effect of blending ratio of biodiesel from Jatropha to acrylic resin on drying properties of transparent primer”, Proceedings of the 3rd Joint Conference on Renewable Energy and Nanotechnology, Karnchanaburi, Thailand, December 21-23, 2014.
 6. Fakkao, M., Chiba, K., Kimura, Y., Nakamura, T., Okumura, T., Nitta, K., Terada, Y., Uchimoto, Y., Amezawa, K., “Dynamic visualization of the reaction distribution in the all-solid-state lithium-ion batteries’ cathode by two-dimensional x-ray absorption spectroscopy”, the 9th Kyoto International Forum for Environment and Energy, Kyoto, Japan, March 7-10, 2017.
 7. Fakkao, M., Funayama, K., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “Electromotive force of LiCoO2 cathode of solid state lithium-ion battery under mechanical strain”, The 15th Korea-Japan Students’ Symposium, Seoul, South Korea, November 11-13, 2014.
 8. Fakkao, M., Kimura, Y., K., Nakamra, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “Influence of compressive and tensile stress on lithium chemical potenital of LiCoO2 positive electreode for all-solid-state lithium-ion batteries”, The 2016 Joint Academic Forum between Thai-Nichi institute of Technology and the Japan University & Company Research Group, Bangkok, Thailand, September 12, 2016.
 9. Fakkao, M., Kimura, Y., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “An effect of crystal orientation to electromotive force of LiCoO2 under stress for all solid state lithium-ion batteries”, The twelfth International Symposium on Fluid Dynamics, Sendai, Japan, October 26-30, 2015.
 10. Fakkao, M., Kimura, Y., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “Effect of mechanical stress on chemical potential of lithium in cathode materials for all-solid-state lithium-ion batteries”, The 2nd International Symposium on Frontier in Materials Science, Tokyo, Japan, November 19-21, 2015.
 11. Fakkao, M., Kimura, Y., Nakamura, T., Okumura, T., Nitta, K., Terada, Y., Uchimoto, Y., Amezawa, K., “Operando two-dimensional X-ray absorption spectroscopic study on a composite electrode of all-solid-state lithium-ion batteries” JCREN2017, Bangkok, Thailand, October 12-14, 2017.
 12. Fakkao, M., Kimura, Y., Nakamura, T., Okumura, T., Nitta, K., Terada, Y., Uchimoto, Y., Amezawa, K., “Two-dimensional X-ray absorption spectroscopic analysis of reaction distribution in composite cathodes for bulk-type all-solid-state lithium-ion batteries”, the 21st International Conference on Solid State Ionics, Padua, Italy, June 18-23, 2017. : link
 13. Fakkao, M.; Phianchurat, C.; Hammachukitatikul, B.; and Limjeerajarus, N. “Parametric Study on Geographic Factors for Napier Grass Plantation in Thailand” Proceedings of the International Conference and Utility Exhibition 2014 on Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), Pattaya, Chonburi, Thailand, March 1–5, 2014.
 14. Kimura, Y., Fakkao, M., Funayama, K., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “Evaluation of Li chemical potential of mechanically stressed LiCoO2”, IEEE Nano 2016, Sendai, Japan, August 22-26, 2016.
 15. Kimura, Y., Fakkao, M., Nakamura, T., Ishiguro, N., Okumura, T., Ina, T., Ishiguro, N., Uruga, T., Tada, M., Uchimoto, Y., Amezawa, K. “Operando Observation of Reaction Distribution in a Composite Positive Electrode for All-Solid-State Lithium-Ion Batteries by Using CT-XAFS”, IMLB2018, Kyoto, Japan, June 17-22, 2018.
 16. Kimura, Y., Fakkao, M., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “Evaluation of Chemo-Mechanical Coupling Effect in All-Solid-State Lithium-Ion Battery Cathodes”, The 10th Asia-Pacific Conference on Fracture and Strength (APCFS2016), Toyama, Japan, September 19-22, 2016
 17. Kimura, Y., Funayama, K., Fakkao, M., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., "Influence of Mechanical Stress on Li Chemical Potential of Electrode Materials for All Solid State Lithium Ion Batteries", Solid State Electrochemistry Workshop 2016, October 12-14, 2016.
 18. Kimura, Y., Funayama, K., Fakkao, M., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “Quantitative Consideration of influence of mechanical stress on Li chemical potential of LiCoO2”, E-MRS 2016 Spring Meeting, Lille, France, May 2-6, 2016
 19. Kimura, Y., Funayama, K., Fakkao, M., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “Quantitative Evaluation of the Relationship between Mechanical Stress and Li Chemical Potential in LiCoO2”, the 21st International Conference on Solid State Ionics, Padua, Italy, June 18-23, 2017.
 20. Koji Amezawa, Yuta Kimura, Mahunnop Fakkao, Aina Tomura, Takashi Nakamura, Toyoki Okumura, Oki Sekizawa, Kiyofumi Nitta, Nozomu Ishiguro, Mitsuki Tada, Yoshiharu Uchimoto "Operando Observation of Reaction Distribution in All-Solid-State Lithium Ion Battery Cathode by Using CT-XAFS", 2nd World Conference on Solid Electrolytes for Advanced Applications: Garnets and Competitors, O29, Shizuoka, Japan, (2019.9.23-27)
 21. M. Fakkao, Y. Kimura, T. Nakamura, K. Tsuruta, Y. Tamenori, and K. Amezawa, "Quantitative Interpretation of Reaction Distribution of Rection Distribution in Thin-Film Cathode of All-solid-state Lithium-ion Batteries by using Operando Depth-resovled Soft X-ray Absorption Spectroscopy", 10th Thai-Society of Mechanical Engineers International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2019), 10-13 December 2019.
 22. Nanthasakasiri, K., Fakkao, M., Rakwatin, P., Limjeerajarus, N., “A GIS-based potential evaluation of napier grass plantation in Sa Kaeo province of Thailand”, Proceedings of the 3rd Joint Conference on Renewable Energy and Nanotechnology, Karnchanaburi, Thailand, December 21-23, 2014.
 23. Yuta Kimura, Mahunnop Fakkao, Aina Tomura, Takashi Nakamura, Nozomu Ishiguro, Oki Sekizawa, Kiyofumi Nitta, Tomoya Uruga, Toyoki Okumura, Mitsuki Tada, Yoshiharu Uchimoto, Koji Amezawa, "Investigation of the Mechanism of the Reaction Distribution Formation in a Composite Positive Electrode for Bulk-Type All-Solid-State Lithium-Ion Batteries by Using Operando CT-XAFS", 22nd International Conference on Solid State Ionics, BA-035, PyeongChang, Korea, (2019.6.16-21)
 24. Yuta Kimura, Mahunnop Fakkao, Aina Tomura, Takashi Nakamura, Nozomu Ishiguro, Oki Sekizawa, Kiyofumi Nitta, Tomoya Uruga, Toyoki Okumura, Mitsuki Tada, Yoshiharu Uchimoto, Koji Amezawa, "Investigation of the Mechanism of the Reaction Distribution Formation in a Composite Positive Electrode for Bulk-Type All-Solid-State Lithium-Ion Batteries by Using Operando CT-XAFS", 22nd International Conference on Solid State Ionics, BA-035, PyeongChang, Korea, (2019.6.16-21)

package-place

National conferences and symposium


 1. Fakkao, M., Chiba, K., Kimura, Y., Nakamura, T., Okumura, T., Nitta, K., Terada, Y., Uchimoto, Y., Amezawa, K., “Development of operando two-dimensional imaging of reaction distribution in all-solid-state lithium-ion batteries' cathode”, 第16回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, Sendai, Japan, December 7-8, 2016.
 2. Fakkao, M., Chiba, K., Kimura, Y., Nakamura, T., Okumura, T., Nitta, K., Terada, Y., Uchimoto, Y., Amezawa, K., “Operando analysis of the reaction distribution in a composite electrode for the bulk-type all-solid-state lithium-ion batteries by using two dimensional X-ray absorption spectroscopy”, the 57th battery conference, Chiba, Japan, November 29 – December 1, 2016.
 3. Fakkao, M., Funayama, K., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “Effect of mechanical stress on electromotive force of LiCoO2 electrode for all-solid-state battery”, the 82nd Electrochemical Society of Japan Meeting, Yokohama, Japan, March 15-17, 2015.
 4. Fakkao, M., Funayama, K., Nakamura, T., Kuwata, N., Kawamura, J., Kawada, T., Amezawa, K., “Electromotive of LiCoO2 electrode under mechanical deformation for solid state lithium-ion battery”, the 40th Symposium on Solid State Ionics in Japan, Tokyo, Japan, November 16-18, 2014.
 5. Fakkao, M., Takano, A., Kimura, Y., Nakamura, T., Ishiguro, N., Okumura, T., Ina, T., Ishiguro, N., Uruga, T., Tada, M., Uchimoto, Y., Amezawa, K., “Operando 3-dimensional inaging XAFS of composite electrode for all-solid-state lithium-ion batteries”, the 58th battery conference, Fukuoka, Japan, November 14-16, 2017.
 6. Fakkao, M., Takano, A., Kimura, Y., Nakamura, T., Ishiguro, N., Okumura, T., Ina, T., Ishiguro, N., Uruga, T., Tada, M., Uchimoto, Y., Amezawa, K., “オペランド3次元イメージングXAFSを用いたバルク型全固体リチウムイオン電池用合材電極内の反応分布評価”, the 43rd The Solid State Ionics Society of Japan, Yamagata, Japan, December 5-7, 2017
 7. Fakkao, M., Wang, F., Kimura, Y., Nakamura, T., Tsuruta, K., Tamenori, Y., Kuwata, N., Kawamura, J., Amezawa, K., “Operando soft-XAS measurements of LiCoO2 thin-film for all-solid-state lithium-ion batteries”, the 84th Electrochemical Society of Japan Meeting, Tokyo, Japan, March 25-27, 2015
 8. Kimura, Y., Fakkao, M., Nakamura, T., Ishiguro, N., Okumura, T., Ina, T., Ishiguro, N., Uruga, T., Tada, M., Uchimoto, Y., Amezawa, K. “CT-XAFSを用いたバルク型全固体リチウムイオン電池用合剤電極内の反応分布のオペランド評価”, The 85th Electrochemical Society of Japan Meeting, Tokyo, Japan, March 9-11, 2018.
 9. 戸村 愛菜、木村 勇太、Mahunnop Fakkao、中村 崇司、石黒 志、関澤 央輝、新田 清文、 宇留賀 朋哉、奥村 豊旗、唯 美津木、内本 喜晴、雨澤 浩史 CT-XAFSを用いたバルク型全固体リチウムイオン電池合剤電極内の不均一反応のオペランド可視化計測 電気化学会第86回大会、3P17、京都、(2019.3.27-29)

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2915
  อีเมล์ : mahunnop@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : C405 (ห้องวิจัยกระบวนการวัสดุขั้นสูง)