ผศ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น

Assistant Professor Pimpet Sratong-on, Ph.D.

ピムペット サラトゥーンウン


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (AE)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

International conferences & symposium


 1. H. Hosoda, H. Kawabe, P. Sratong-on, T. Inamura, V.A. Chernenko, Deformation of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy particles embedded in polymer, The 9th Energy, Materials, and Nanotechnology Meeting (EMN Spain 2015), San Sebastian, Spain September 1-4, 2015.
 2. H. Hosoda, H. Kawabe, P. Sratong-on, T. Inamura, V.A. Chernenko, Microstructural evaluation of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy particles embedded in polymer using X-ray computed tomography, CIMTEC 2016, Perugia, Italy, June 5-9, 2016
 3. P. Sratong-on, A. Aksornkij, P. Nivesrangsarn, W. Nerdnoi and L. Vongsarnpigoon, An analysis of vibration characteristic of Thai Traditional Xylophone (Ranad-Ek), ICBIR 2021, Bangkok, Thailand, May 20-21, 2021 : link
 4. P. Sratong-on, H. Kawabe, M. Tahara, T. Inamura, V.A. Chernenko, H. Hosoda, Evaluation of three-dimensional microscopic deformation of Ni-Mn-Ga particles in silicone composite, The 5th International Conference on Ferromagnetic Shape Memory Alloys (ICFSMA’ 16), Sendai, Japan, September 5-9, 2016
 5. P. Sratong-on, M. Tahara, T. Inamura, V.A. Chernenko, H. Hosoda, Numerical evaluation of deformation behavior in Ni-Mn-Ga particles/silicone composite, The 2nd International Symposium on Biomedical Engineering, Tokyo, Japan, November 9-10, 2017
 6. P. Sratong-on, V.A. Chernenko, H. Hosoda, Effect of particle shape on magnetic field-induced rubber-like behavior of Ni-Mn-Ga particles/silicone composites, The 10th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on Mechanical Engineering, (TSME-ICoME), Pattaya, Thailand, December 10-13, 2019 : link
 7. S. Wanthong, P. Sratong-on and U. Junthorn, Study on mechanical properties of monocoque chassis for electric formula student using finite element analysis, JCREN 2020, Khon Kean, Thailand, Oct 28-29, 2020 : link
 8. Sratong-on, P.; Vongsarnpigoon, L.; Nerdnoi, W.; Thasana, W. “Error Parameters of Milling Machine by Measurement of Machined Parts”, Proceeding of the International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), 17-18 May 2012, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand
 9. V.A. Chernenko, P. Sratong-on, H. Hosoda, Ferromagnetic shape memory effect in Ni-Mn-Ga/polymer composites, The 5th International Conference of Asian Union of Magnetics Societies (IcAUMS 2018), Jeju, Korea, June 3-7, 2018
 10. V.A. Chernenko, P. Sratong-on, J. Feuchtwanger, H. Hosoda, Magnetic field controlled superelasticity and damping properties of Ni-Mn-Ga/polymer composites, Shape Memory and Superelastic Technology Conference and Exposition (SMST), Konstanz, Germany, May 13-17, 2019
 11. V.A. Chernenko, P. Sratong-on, J. Feuchtwanger, H. Hosoda, Magnetomechanical effects in Ni-Mn-Ga/polymer composites, European Symposium on Martensitic Transformations (ESOMAT), Metz, France, August 27-31, 2018
 12. Vongsarnpigoon, L.; Aksornkij, A.; Sratong-on, P. “Analysis of Thai Xylophone(Toward a Vibration Analysis Laboratory)”, Proceeding of the T.I.T.-TNI International Joint Seminar-Monozukuri and Hitozukuri in Global Society, Tohoku, Japan, 21 October 2010.
 13. Vongsarnpigoon, L.; Sratong-on, P. “A New Approach to Derive the Equation for Rigid-Body motion”, Proceeding of the International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), 17-18 May 2012, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand

package-place

Work experiences  ติดต่อคณาจารย์

  Contact US
  เบอร์โทรติดต่อ : 0970239258
  อีเมล์ : pimpet@tni.ac.th
  ห้องทำงาน : C-314