อ.ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ

Sarayut Nonsiri, Ph.D


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ผู้อำนวยการหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 098-332-2115
อีเมล์ : sarayut.n@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved