อ.ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ

Sarayut Nonsiri, Ph.D


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

อาจารย์ประจำ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 098-332-2115
อีเมล์ : sarayut.n@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A