อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ

Panita Yimcharoen, Ph.D.


วิทยาลัยนานาชาติ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (GBM)

ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ (GBM)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 098-992-9535
อีเมล์ : panita@tni.ac.th
ห้องทำงาน : E318