ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิชิตชัย คำอินทร์

Acting.Sub.l.t. Pichitchai Kamin,Ph.D.


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 097-228-4644
อีเมล์ : pichitchai@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved