ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง

Assistant Professor Yossawee Weerakamhaeng,Ph.D.


วิทยาลัยนานาชาติ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ -, 085-555-8794
อีเมล์ : yossawee@tni.ac.th
ห้องทำงาน : E318