ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง

Assistant Professor Yossawee Weerakamhaeng,Ph.D.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2916, 085-555-8794
อีเมล์ : yossawee@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 3 อาคาร C
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved