ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์

Assistant Professor Kawiwat Amnatchotiphan, Ph.D.


วิทยาลัยนานาชาติ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE)

ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : -
อีเมล์ : kawiwat@tni.ac.th
ห้องทำงาน : -