คณบดี

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการหลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
Assistant Professor Vithinut Phakphonhamin

ผู้บริหารหลักสูตร

อ.น้ำพร สถิรกุล


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.น้ำพร สถิรกุล
Namporn Sathirakul
ナムポ―ン 

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล
Assistant Professor Tanyamai Chiarakul, Phd.


อ.นันทชัย สาสดีอ่อง


ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

อ.นันทชัย สาสดีอ่อง
Mr. Nantachai Sasadeeong


ดร.เอิบ พงบุหงอ


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

ดร.เอิบ พงบุหงอ
Oeb Pongbungor, Ph.D.


อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Boonyada Nasomboon, Ph.D.


อ.อัชญา กล้าเวช


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์

อ.อัชญา กล้าเวช
Miss. Achaya Klavaech


อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Wuttipong Pawasarn


วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์


Head of Global Business Management (GBM) TNIC | ประธานหลักสูตร บธ.บ.สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย


รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
Pichit Ngamjarussrivichai
ピチット ナムチャラットシーヴィチャイ

รศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
Associate Professor Wut Sookcharoen, Ph.D.


อ.ดร.โกศวัต รัตโนทยานนท์


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม

อ.ดร.โกศวัต รัตโนทยานนท์
Kosawat Ratanothayanon, Phd

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

อ.พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา
Pongsak Saitunya


อ.มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์
Manannat Phochanajun


อ.บุญชู ตันติรัตนสุนทร


อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.บุญชู ตันติรัตนสุนทร
Boonchoo Tuntiruttanasoontorn


อ.พีรยา เศรษฐพัฒน์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์

อ.พีรยา เศรษฐพัฒน์
Peeraya Setthapa


อ.ชุตินันท์ เจียมจิระเศรษฐ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.ชุตินันท์ เจียมจิระเศรษฐ์
Chutinan Jeamjiraset


ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์
Rungarun Krasasin, Ph.D.


อ.สมบัติ วรินทรนุวัตร


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.สมบัติ วรินทรนุวัตร
Sombat Warintornnuwat


อ.เอกสิทธิ์ เข้มงวด


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.เอกสิทธิ์ เข้มงวด
Ekkasit Khemnguad


อาจารย์ ภัชริการ์ นวนทอง


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์ ภัชริการ์ นวนทอง
Miss Phatcharika Naunthong


อ.ตรีกาล เมฆบริบูรณ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.ตรีกาล เมฆบริบูรณ์อ.วิษณุ เพ็ชรไทย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.วิษณุ เพ็ชรไทย
Wisanu Petchthai


อ.อรวรรณ บุญบูชาไชย


อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

อ.อรวรรณ บุญบูชาไชย
Orawan Bunbuchachai


วุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข


อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

วุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุขร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบัญชี

ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม
Pol.Lt. Bunyawee Chokprasoetsom


อ.สุชีรา นวลทอง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

อ.สุชีรา นวลทอง
Miss. Sucheera Naunthong


อ.ยุรนันท์ มูซอ


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ

อ.ยุรนันท์ มูซอ
Yuranan Musor
さようなら

อ.ชาติชาญ โพธิ์พาด


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ

อ.ชาติชาญ โพธิ์พาด
Chartchan Phophad


ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์


อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์
Assistant Professor Surasit Udomthanavong, Ph.D.


อ.รวิช วงศ์สวัสดิ์


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ

อ.รวิช วงศ์สวัสดิ์
Rawich wongsawad


ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์


กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์
Assistant Professor Dr. Pannathadh Chomchark, D.B.A


อ.พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์

อ.พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช
Mr. Pongsaran Wongchanadech


อ.นฤดม ต่อเทียนชัย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

อ.นฤดม ต่อเทียนชัยอ.ประสิทธิ์ พงศ์ดำรง


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ

อ.ประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
Prasit Pongdamrong


อ.นฤดม ต่อเทียนชัย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

อ.นฤดม ต่อเทียนชัยอ.ปณภา ดวงดาว


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ.ปณภา ดวงดาว
Mrs.Panapa Doungdoa


อ.ภูวดล ไวยเนตร


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ.ภูวดล ไวยเนตร
Mr. Phuwadon Waiyanet


อ.วสันต์ กัลยา


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ.วสันต์ กัลยาอ.สุรเดช ภัทรวิเชียร


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ

อ.สุรเดช ภัทรวิเชียร
Mr.Suradech Phattaravichien


อ.ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อ.ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน์
Phenpimon Wilairatana, Ph.D


อ.ดร.ภิญรดา แก้วเขียว


อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.ม.นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)

อ.ดร.ภิญรดา แก้วเขียว
Pinrada Kaewkhiew, Phd.


อ.ดร.สรรเสริญ สัตถาวร


อาจารย์ประจำ บธ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ.ดร.สรรเสริญ สัตถาวร
Sansoen Sattavorn, Ph.D.


อ.ดร.ดวงดาว โยชิดะ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม

อ.ดร.ดวงดาว โยชิดะ
Duangdao Yoshida, Ph.D.


อ.วิษฐิต โสมรักษ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม

อ.วิษฐิต โสมรักษ์อังค์วราภัชฑ์ ขำนาค


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม

อังค์วราภัชฑ์ ขำนาคอ.สุวราภรณ์ น้อยน้ำคำ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม

อ.สุวราภรณ์ น้อยน้ำคำ
Suwaraporn Noinamkam


อ.ดร.คงศักดิ์ สระศรีสม


อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS)

อ.ดร.คงศักดิ์ สระศรีสม
khongsak Srasrisom, D.Eng.