คณบดี

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | รักษาการประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
Assistant Professor Vithinut Phakphonhamin

ผู้บริหารหลักสูตร

อ.น้ำพร สถิรกุล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

อ.น้ำพร สถิรกุล
Namporn Sathirakul
ナムポ―ン 

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล
Assistant Professor Tanyamai Chiarakul, Phd.


อ.ดร.นันทชัย สาสดีอ่อง


ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (AC)

อ.ดร.นันทชัย สาสดีอ่อง
Nantachai Sasadeeong, D.B.A.


อ.ดร.โกศวัต รัตโนทยานนท์


อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (AC)

อ.ดร.โกศวัต รัตโนทยานนท์
Kosawat Ratanothayanon, Phd


อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ
Oeb Pongbungor, Ph.D.


ผศ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Assistant Professor Boonyada Nasomboon, Ph.D.


อ.ดร.วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์


ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนา ประสานโครงการและสื่อสารองค์กร | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

อ.ดร.วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์
Wannapol Suphaskuldamrong, Ph.D.


อ.อัชญา กล้าเวช


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM)

อ.อัชญา กล้าเวช
Achaya Klavaech


อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Wuttipong Pawasarn


อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)

อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
Pichit Ngamjarussrivichai
ピチット ナムチャラットシーヴィチャイ

รศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
Associate Professor Wut Sookcharoen, D.B.A

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ภีมภัทร บัวระภา


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

ดร.ภีมภัทร บัวระภา
Peemmaphat Buarapha, Ph.D.


อ.มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

อ.มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์
Manannat Phochanajun


อ.ชูชาติ ศรีประเสริฐ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

อ.ชูชาติ ศรีประเสริฐ
Chuchart Sriprasert


อ.พีรยา เศรษฐพัฒน์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

อ.พีรยา เศรษฐพัฒน์
Peeraya Setthapa


อ.ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

อ.ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์
Rungarun Krasasin, Ph.D.


อ.สมบัติ วรินทรนุวัตร


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

อ.สมบัติ วรินทรนุวัตร
Sombat Warintornnuwat


อ.ดร.มรกต กำแพงเพชร


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.ดร.มรกต กำแพงเพชร
Morakhot Kamphaengphet, Ph.D.


อ.เอกสิทธิ์ เข้มงวด


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.เอกสิทธิ์ เข้มงวด
Ekkasit Khemnguad


อ.ภัชริการ์ นวนทอง


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.ภัชริการ์ นวนทอง
Phatcharika Naunthong


อ.วิษณุ เพ็ชรไทย


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.วิษณุ เพ็ชรไทย
Wisanu Petchthai


อ.ตรีกาล เมฆบริบูรณ์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.ตรีกาล เมฆบริบูรณ์
Teekarn Makboriboon


ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม
Pol.Lt. Bunyawee Chokprasoetsom


อ.อรวรรณ บุญบูชาไชย


อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

อ.อรวรรณ บุญบูชาไชย
Orawan Bunbuchachai


อ.สุชีรา นวลทอง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.สุชีรา นวลทอง
Sucheera Naunthong


อ.ยุรนันท์ มูซอ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.ยุรนันท์ มูซอ
Yuranan Musor
さようなら

อ.ชาติชาญ โพธิ์พาด


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.ชาติชาญ โพธิ์พาด
Chartchan Phophad


อ.จุฑามาศ ทันธิกุล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.จุฑามาศ ทันธิกุล
Jutamas Thanthikul


ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์


อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์
Assistant Professor Surasit Udomthanavong, Ph.D.


ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์


กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM)

ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์
Assistant Professor Dr. Pannathadh Chomchark, D.B.A


อ.นฤดม ต่อเทียนชัย


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM)

อ.นฤดม ต่อเทียนชัย
Narudom Torthienchai


อ.พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM)

อ.พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช
Pongsaran Wongchanadech


อ.นฤดม ต่อเทียนชัย


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM)

อ.นฤดม ต่อเทียนชัย
Narudom Torthienchai


อ.ประสิทธิ์ พงศ์ดำรง


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM)

อ.ประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
Prasit Pongdamrong


อ.วสันต์ กัลยา


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

อ.วสันต์ กัลยาอ.ชีวาพร ไชยพันธ์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

อ.ชีวาพร ไชยพันธ์
Chewaphorn Chaiyaphan


อ.พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

อ.พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา
Pongsak Saitunya


อ.ธนยศ กุลฑล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

อ.ธนยศ กุลฑล
Tanayot Kulthon


อ.ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน์


ประธานหลักสูตร บธ.บ. การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)

อ.ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน์
Phenpimon Wilairatana, Ph.D


อ.รวิช วงศ์สวัสดิ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)

อ.รวิช วงศ์สวัสดิ์
Rawich wongsawad


อ.ดร.สรรเสริญ สัตถาวร


อาจารย์ประจำ บธ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ.ดร.สรรเสริญ สัตถาวร
Sansoen Sattavorn, Ph.D.


อ.ดร.ดวงดาว โยชิดะ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

อ.ดร.ดวงดาว โยชิดะ
Duangdao Yoshida, Ph.D.
吉田 ドゥアンダオ

อ.สุวราภรณ์ น้อยน้ำคำ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

อ.สุวราภรณ์ น้อยน้ำคำ
Suwaraporn Noinamkam


อ.ฐาวรฤทธิ์ ทองบุญสุข


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

อ.ฐาวรฤทธิ์ ทองบุญสุข
Thaworarit Tongboonsuk


อ.อังค์วราภัชฑ์ ขำนาค


ประธานหลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

อ.อังค์วราภัชฑ์ ขำนาค
Angwarapat Khamnak